Projecte de llengües

Els alumnes al llarg de la seva escolarització treballen les diverses assignatures en Castellà, Català i Anglès.

De manera que un cop finalitzats els seus estudis al Centre, hagin adquirit una sòlida competència lingüística i surtin amb un bon domini de les tres llengües.

Ja en el primer cicle d’Educació Infantil, a P-0, introduïm l’anglès a través de contes, cançons, en el moment de menjar, de jugar…

I a poc a poc anirà augmentant progressivament l’ús de l’anglès, en funció de les diferents matèries que es cursen en les diferents etapes educatives: Physical Education, Arts and Craft, Science…