fbpx

Inscripció en educació musical

Formulari d'inscripció

En compliment del que disposa la Llei 1/1982, de 5 de maig, de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per permetre a la Fundació Abat Oliba reproduir tot o part de la imatge del seu fill , capturats durant la celebració de les activitats, cursos i esdeveniments organitzats pel centre, respectant en qualsevol cas els drets reconeguts en aquesta normativa. Aquesta autorització i la subsegüent cessió de drets és de caràcter gratuït i es realitza amb les úniques finalitats de difusió i/o promoció de les activitats que es desenvolupen des de la Fundació Abat Oliba, així com perquè els pares i/o tutors dels assistents a aquestes activitats puguin tenir constància del transcurs d'aquestes, a través dels suports de comunicació, llocs web i xarxes socials de la Fundació Abat Oliba. Així mateix, les imatges també poden ser utilitzades i exposades en els terrenys escolars, així com en l'anuari, calendari, agendes i altres publicacions editades per la Fundació Abat Oliba

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.