Kumon

Curs 2019-2020

Detalls

Cursos

De P4 a 6è de Primària

Horari

Migdia.

Lloc

Infantil i Primària: Av. Pearson, 22

Pagament

55 €: de matrícula, única al començar.
72€: de mensualitat, inclou 2 classes per setmana i tot el material proporcionat.

Dates

De dilluns a divendres.

Avís

Fins al 31 d'octubre es poden realitzar 15 dies de prova gratuïta.
LA INSCRIPCIÓ ESTÀ OBERTA DURANT TOT L'ANY.

Formulari d'inscripció

En compliment del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per permetre'ns a Fundació CEU la reproducció total o parcial de la imatge del seu fill, captada durante la celebració de les activitats, cursos i esdeveniments que organitzi el centre, respectant en tot cas els drets reconeguts en aquella norma. Aquesta autorització i la subsegüent cessió de drets és de caràcter gratuït i es realitza amb els únics fins de difusió i / o promoció de les activitats que es desenvolupen des de la Fundació CEU, així com per què els pares i / o tutors dels assistents a aquestes activitats puguin tenir constància del transcurs de les mateixes, a través dels suports de comunicació, llocs web i xarxes socials de la Fundació CEU. Així mateix, les imatges també podràn ser utilitzades i exposades al recinte escolar, així com en l'anuari, calendari, agendes i més publicacions que editi la Fundació CEU.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.