fbpx

Pla Reobertura

Juny 2020

El següent pla de reobertura del col·legi Abat Oliba Loreto pel mes de juny 2020 s’ha elaborat seguint les instruccions rebudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les orientacions i indicacions de les autoritats sanitàries.

1

1. Alumnat i Personal del centre.

A. Requisits

Per poder reincorporar-se els alumnes i el Personal del Centre, han de reunir els següents requisits:

 

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,  tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

– Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

– Que   no   hagin estat  en     contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

–  Calendari vacunal al dia.

En cas que l’alumne o el personal del centre presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

 

–  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

–  Malalties cardíaques greus.

–  Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

–  Diabetis mal controlada.

–  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, s’ha contactat amb les seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial.

Les famílies o persones tutores han signat, abans del primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord al model que s’ha facilitat, per la qual asseguren que els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També hauràn d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

 

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus.

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny.

 

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.

B. Control de símptomes

Les famílies o persones tutores han de signar per l’aplicatiu de l’escola la declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes, d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar dels allumnes i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

S’efectuarà la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres  educatius.

Complint amb la normativa vigent, el col·legi farà el test de serologia a tots els seus treballadors abans de la reincorporació, així com la formació prèvia

2. Espais i grups

El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi.

 

Els espais per a grups (de fins a 5 infants a la llar d’infants, , fins a 8 alumnes a P3 i fins a 10 alumnes P4 i P5, fins a 13 primària i fins a 15 a l’ESO i ensenyaments post-obligatoris i de règim especial) que s’utilitzaran complint sempre els principis establerts per la Generalitat seran*:

 • Aula grup
 • Aula de psicomotricitat
 • Aula d’informàtica
 • Aules específiques i/o complementàries
 • Menjador
 • Biblioteca
 • Teatre
 • Les aules de reforç i/o desdoblament: que seran utilitzades només per a grups de tutoria reduïts.

*No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives.

anteriors romandran en el centre fins a l’1 d’octubre del curs següent.

 1. Aules d’Acollida des de Llar 1 fins a P5 a partir de la Fase II, per a nens amb mare i pare que treballin de manera presencial sense possibilitat de flexibilitat.

  • L’horari serà de 9 a 13h.
  • No hi haurà servei de menjador ni de transport escolar.
  • El nombre màxim d’alumnes en aquestes aules és de:
   • Per Llar 1 i Llar 2: 5 alumnes/aula
   • Per P-3: 8 alumnes/aula
   • P-4 i P-5. 10 alumnes/aula
  • En tot moment els nens hauran de respectar les normes de seguretat sanitària, com ara distanciament i rentada molt freqüent de mans.
  • Cada mestra estarà amb els seus alumnes durant tota la jornada.
  • S’haurà de prendre la temperatura diàriament al nen/a abans de sortir de casa per garantir que no té febre.
  • No està indicat l’ús de màscara per als nens menors de 6 anys.

  Abans de la reobertura de les aules els interessats hauran de signar-nos una declaració responsable per part dels progenitors o tutors, on autoritzaran el seu fill/a assistir a l’escola perquè treballen els dos sense possibilitat de flexibilitat i es garanteix que el seu carnet de vacunes està al dia, no ha tingut cap símptoma de covid-19, ni ha conviscut amb cap persona contagiada les últimes dues setmanes.

Servei d’atenció emocional i/o tutorial pels alumnes de 1r a 5è d’Ed. Primària i pels alumnes de 1r a 3r d’ESO i de 1r de Batxillerat.

Pels alumnes de 6è Ed. Primària i 4t d’ESO: oferir acompanyament emocional i algunes classes de reforç.

Pels alumnes de 2n de Batxillerat: oferir classes grupals de preparació del examen de Selectivitat.

 • Ed. Primària: horari serà de 9 a 13h.
 • ESO i Batxillerat: horari serà de 9h a 13.30h
 • No hi haurà servei de menjador ni de transport escolar
 • El nombre màxim d’alumnes en aquestes aules és:
  • Ed. Primària: 13 alumnes/aula
  • ESO i Batxillerat: 15 alumnes/aula
 • En tot moment els alumnes hauran de respectar les normes de seguretat sanitària, com ara distanciament i rentada molt freqüent de mans.
 • Cada mestre/a estarà amb els seus alumnes durant tota la jornada.
 • S’haurà de prendre la temperatura diàriament al nen/a abans de sortir de casa per garantir que no té febre.
 • Està indicat l’ús de màscara pels alumnes majors de 6 anys.

Abans de la reobertura de les aules els interessats ens hauran signat una declaració responsable per part dels progenitors o tutors, on autoritzen el seu fill/a a assistir a l’escola i es garanteix que el seu carnet de vacunes està al dia, no ha tingut cap símptoma de covid-19, ni ha conviscut amb cap persona contagiada les últimes dues setmanes.

3. Fluxos de circulació

El centre disposa, de diverses entrades diferents, per a accedir-hi, de tal manera que les entrades i sortides es podran fraccionar per etapes, millorant l’accés en temps i seguretat sanitària.

En cada accés es disposarà d’una taula amb un dispensador de Gel.

A les aules passarà una persona per a la presa de la temperatura de l’alumne al llarg del matí.

Entrada

 • Els alumnes del primer cicle d’infantil hauran d’entrar, acompanyats d’un únic adult, a partir de les 9.00h per la porta de l’edifici situat en Arnús i Garí 6 El terre estarà senyalitzat per a establir una ruta d’entrada i una de sortida. Si tenen germans en altres etapes aquests han d’haver entrat abans per la porta que els correspon.
 • Els alumnes del segon cicle d’infantil (P3, P4 I P5) hauran d’entrar, a partir de les 9.00h, acompanyats d’un únic adult, per la porta d’Avinguda Pearson 22. El terre estarà senyalitzat per a establir una ruta d’entrada i una de sortida. Si tenen germans en primària aquests han d’haver entrat abans per la porta que els correspon. Si hi ha una altra família a la porta de la classe haureu d’esperar en la següent línia marcada en el terre.

 

Sortida

Per a la sortida procedirem igual que per a l’entrada. Una vegada oberta la porta de Av Pearson 22 o d’Arnús i Garí 6 podrà accedir un únic adult i esperar el torn per a recollir als nens guardant la distància de dos metres que marcaran les línies del terre.
L’entrada dels adults al recinte serà únicament per a lliurar i recollir als nens, en cap cas us podràn quedar-se al pati perquè els nens juguin o per a conversar amb altres famílies.

Entrada

 • Els alumnes de 1º i 2º entraran a partir de les 9.00h per la porta de mercaderies (Arnús i Garí 8) allà esperaran les tutores per acompanyar-los a l’aula.
 • Els alumnes de 3º i 4º entraran per la porta del pati de porteries (Av Pearson 22) allà els esperaran els tutors per acompanyar-los a les seves aules.
 • Els alumnes de 5º y 6º entraran per la porta de recepció (Miret i Sans 60) allà els tutors els esperaran per indicar-los el camí.

En cap cas, els pares podrán accedir a l’interior del recinte.

Al entrar al col·legi, un professor supervisarà que tots els alumnes s’higienitzin les mans amb gel desinfectant.

Els alumnes entraran al col·legi obligatòriament amb la mascareta posada. No se la podran treure durant el temps que romanguin al recinte escolar.

Sortida

Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t realitzaran la sortida al pati de porteries a les 13.00h i formaran 4 files.
Els pares podran accedir al recinte fins a la zona senyalitzada al terre per a esperar que la persona encarregada procedeixi a cridar per ordre a cada família mitjançant sistema de megafonia. Tot seguit s’haurà de sortir del recinte, i en cap cas es podrà quedar al pati perquè els nens juguin o per a conversar amb altres famílies.

Els alumnes de 5è i 6è sortiran entre les 4.35 i les 4.40 per la porta de recepció (C/Miret i Sans) recomanem quedar amb ells al final de l’escala a Avda/ Pearson 22.

 • Els alumnes d’ESO entraran per la porta del carrer Abadessa Olzet a partir de les 8:45h.

 

 • Els alumnes entraran al col·legi obligatòriament amb la mascareta posada. No se la podran treure durant el temps que romanguin al recinte escolar.

 

 • Al entrar al col·legi, un professor supervisarà que s’higienitzi les mans amb gel desinfectant.

 

 • Seguint unes marques a terra, cada alumne es desplaçarà a la seva aula corresponent.

 

 • Degudament senyalitzats, hi haurà establerts indicadors que marcaran els circuits unidireccionals per anar als lavabos o a les zones d’esbarjo, aquests també degudament senyalitzats.

 

 • Quan l’alumne estigui a l’aula, un professor prendrà la temperatura. Si fos superior als 37º l’alumne romandrà aïllat en una sala de visites i s’avisarà immediatament als pares per a que vinguin a recollir-lo.

 

 • Al finalitzar el temps d’esbarjo, l’alumne tornarà a higienitzar-se les mans amb el dispensador que per a tal efecte estarà dins de l’aula. Un professor supervisarà aquesta acció.

 

 • La sortida del centre es realitzarà de manera esglaonada per evitar aglomeracions i de la mateixa forma que han accedit. Es realitzarà seguint els circuits unidireccionals. Tot aquest procés serà supervisat per professors.

El centre ha analitzat els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests seran estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. El número d’alumnes sempre serà el mateix i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, tenim present que si algú s’ha de moure, és el docent.

4. El pati

La sortida al pati serà seqüenciada, tot i que en algun moment coincideixi més d’un grup, cada un d’ells s’ubicarà en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva traçabilitat i sempre ens regirem per la normativa dels 4 m2 per alumne.

Descans 10:30h a 11:00h  (de 1r a 4t). Pati cuadrat, pati patins, pati de porteries; delimitats en espais per mantenir distàncies de seguretat i higiene entre els grups.

Descans 11:00h a 11:30h ( 5è i 6è ). pati de porteries delimitats en espais per mantenir distàncies de seguretat i higiene entre els grups.

No es pot jugar a futbol ni jocs de contacte o manipulació de material.

A la tornada del pati abans d’entrar a classe aplicació del gel hidroalcohòlic.

Descans 11h-11:30h  

 • Batxillerat: podran sortir al carrer, amb instruccions de dispersió.
 • 3r i 4t d’ ESO: pati de tarongers i cafeteria amb separació.
 • 1r i 2n d’ ESO: pati amb distàncies. No es podrà jugar a futbol.

11:30h Higienització de mans al entrar a les aules.

4. Material i Uniforme

50 caixes de guants de 100 unitats per a la secretària, mentre el centre estigui en funcionament.

Mascaretes per al professorat amb presència física en el centre. Si són màscares quirúrgiques, una per dia i professor; si són del model FFP2, per exemple, KN95, una màscara per professor cada 4/5 dies.

1 màscara facial per professor amb presència física en el centre i per a tot el període d’obertura.

1 termòmetre per cada punt d’entrada que el centre assignarà. I 16 més, un per etapa educativa,

15 unitats de Gel hidroalcohòlic amb el seu corresponent dispensador per cada setmana i línia (evidentment, dependrà de les aules utilitzades).

Mampares de separació per a secretària i despatxos.

Cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció.

Serà individual. No es distribuiran documents en paper, a no ser que sigui indispensable.

En el cas d’ESO i Batxillerat, des del 8 al 19 de juny, no serà necessari que els alumnes assisteixin al centre amb l’uniforme escolar.
En el cas d’infantil i primària es recomana l’ús del xandall d’estiu.

5. Pla d'obertura - Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït.

El centre ha elaborat el present Pla d’obertura amb l’acompanyament de la inspecció educativa previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat.

Per tal de dur a terme l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat, hem elaborat i desenvolupat un projecte de càpsules emocionals per totes les etapes educatives del nostre centre, des de cicle infantil fins a Batxillerat. Aquest projecte l’hem basat en el model de competències i habilitats emocionals de Rafael Bisquerra.

Donada la situació de confinament, vam decidir donar inici a aquestes càpsules emocionals de forma telemàtica, emprant una de les sessions de tutories setmanals, des de principis del mes de maig. La temporització compta fins la última setmana de curs per continuar amb aquest treball emocional dels alumnes.  Per altra banda, durant aquest temps, s’ha anat animant a les famílies a acompanyar els seus fills en aquest procés, així com els tutors s’han mostrat implicats i al servei de les necessitats que han anat sorgint en cadascun dels seus alumnes.

L’estructura ha estat la següent:

Primera càpsula: consciència i regulació emocional

En aquesta càpsula es va proposar als alumnes treballar la seva relació amb les seves emocions en general i específicament, respecte a la seva vivència del Coronavirus. S’ha donat valor a les principals emocions, i a més de la consciència emocional, s’ha treballat també la regulació d’aquestes emocions. S’ha convidat als alumnes a trobar i posar en marxa estratègies de gestió de les emocions desagradables, i també la manera de fomentar les agradables.

Segona càpsula: autonomia emocional

S’ha animat els alumnes a descobrir la relació amb ells mateixos, per tal d’identificar les seves fortaleses i que pensessin com utilitzar-les en la situació de confinament. Amb aquesta càpsula s’ha intentat donar valor a aspectes com l’autoestima, l’actitud positiva, la responsabilitat, resiliència… per poder posar aquestes fortaleses i virtuts al servei dels altres.

Tercera càpsula: competència social

L’objectiu d’aquesta càpsula ha estat que els alumnes preguin consciència del privilegi que suposa formar part d’una bona xarxa de suport i també poder aportar el seu valor a aquesta xarxa. També s’ha intentat treballar la gratitud cap a totes aquelles persones que els estimen i tenen cura d’ells.

Quarta càpsula: competències per la vida i el benestar

Amb aquesta última càpsula es pretén treballar la relació que estableixen els alumnes amb la seva vida. Té per objectiu que reflexionin sobre l’impacte de tot el que estan vivint i en construeixin un relat positiu.

Aquesta última càpsula es continuarà treballant de forma telemàtica amb aquells alumnes que no tinguin l’oportunitat d’assistir cap dia d’aquest final de curs a l’escola. I es pretén donar seguiment presencial en aquells alumnes que sí es presentin a l’escola, desenvolupant una sèrie d’activitats relacionades amb aquest tancament positiu i de revisió d’aquesta experiència de confinament. Es revisaran aspectes com: com són ells ara i com es senten en front al que han viscut, quin és el seu entorn de suport (familiar, comunitat…), què ha passat amb l’escola i com es situen ells en vers aquests canvis o quins són els aprenentatges de la seva experiència i quines fortaleses han anat descobrint.

 • De manera individual el tutor i diversos professors atendran emocionalment a l’alumne. Una de les eines que s’emprarà serà el de les “càpsules emocionals”, orientades per l’equip psicopedagògic del centre.

 

 • Si s’escau, també de manera grupal el tutor i diversos professors atendran emocionalment a grups reduïts d’alumnes. Una de les eines que també s’utilitzarà à serà el de les “càpsules emocionals”.

 

 • A més, als alumnes de 4t d’ESO se’ls orientarà en la finalització d’estudis i en l’elecció del seu futur acadèmic. També el tutor i els professors vetllaran individualment i si s’escau, en grups reduïts, la finalització de l’etapa d’ESO.

 

 • Als alumnes de 2n se’ls orientarà en la finalització d’estudis i en l’elecció del seu futur acadèmic. També el tutor i els professors vetllaran individualment i si s’escau, en grups reduïts, en la preparació acadèmica de cara a les PAU.

Document descarregable

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.