fbpx

Pla d'organització per a l'obertura

Curs 2020 -2021

El següent pla de reobertura del col·legi Abat Oliba Loreto pel curs 2020 – 2021 s’ha elaborat seguint les instruccions rebudes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les orientacions i indicacions de les autoritats sanitàries.

1

Introducció

L’Administració ha establert que els centres han d’elaborar un Pla d’organització de centre amb una sèrie de previsions per garantir la seguretat d’alumnes i treballadors, i per establir mesures de protecció i en el seu cas, la traçabilitat.

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per l’Administració. Té per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius i el dret ce tots els infants i joves a una educació de qualitat.

L’Administració de sanitat i d’educació han establert una sèrie de mesures que el nostre centre ha adaptat a la nostra situació en el present pla denominat Pla d’organització. Hem tractat de preveure com podran ser atesos els alumnes amb les condicions que l’Administració ha establert.

Els criteris de l’Administració per l’obertura de les escoles i reduir les possibilitats de contagi i en el seu cas, dificultar la propagació del virus, es centren en mantenir la distància social i en la netejar i desinfecció. Una derivada és evitar (tant com sigui possible) les aglomeracions, tant d’alumnes, com de famílies i altres, sobre tot en determinats moments de l’activitat de les escoles, com son, per exemple, les entrades i sortides de l’escola.

En cas de que es detecti una sospita de contagi o un contagi, tenim previst assegurar la traçabilitat d’aquella persona, és a dir, de poder fer una llista dels contactes estrets que ha tingut per poder-los aïllar i observar. Cal evitar que, per motiu d’una sospita o d’un contagi, s’hagi de tancar tota l’escola; en canvi, si el nombre de contactes estrets d’una persona és conegut i relativament limitat, només caldrà aïllar i observar aquell grup; neix així el concepte de bombolla, que l’Administració ha denominat Grup de convivència i relació, grup d’alumnes que comparteix una hora d’entrada i sortida diferent, un horari diferent, uns itineraris per dins de l’escola diferents, amb un material propi i un nombre reduït de docents; els alumnes d’aquest grup, entre ells, poden interactuar, però cal evitar (tant com sigui possible) que interactuïn dos grups de convivència, dues bombolles. Si es produeix un contagi, només caldrà aïllar i observar aquest grup, no tota l’escola. 

 

Aquest pla es complementa amb el document Pla d’ensenyament online, on l’escola estableix les directrius per explicar als equips docents i famílies com es treballarà online en cas que l’escola o uns grups d’alumnes hagin de tornar al confinament.

Del que anem veient al nostre entorn, hi ha tres principis que son claus en la prevenció del contagi:

 1. Màxim de recursos. Caldrà comptar amb tots els espais (aules i altres, de l’escola i de l’entorn) i amb tota la força laboral
 2. Neteja i desinfecció: és un tema clau per evitar el contagi. Conscienciar tota la comunitat educativa de la seva importància.
 3. El grup de convivència o bombolla: caldrà crear “bombolles”, grups d’alumnes que comparteixen un docent, un espai, un horari, un torn de pati, uns desplaçaments per dins l’escola, un material escolar i mobiliari, una entrada i sortida, etc. Si es produeix un contagi (hem de pensar que algun es produirà), serà més fàcil fer el seguiment d’una bombolla que de tota l’escola.

 

1. Alumnat i Personal del centre.

Per poder reincorporar-se els alumnes i el Personal del Centre, han de reunir els següents requisits:

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,  tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

– Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.

– Que   no   hagin estat  en     contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

En cas que l’alumne o el personal del centre presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:

–  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

–  Malalties cardíaques greus.

–  Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

–  Diabetis mal controlada.

–  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, s’ha contactat amb les seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial.

Les famílies o persones tutores han signat, abans del primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord al model que s’ha facilitat, per la qual asseguren que els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També hauràn d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus.

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari de les unitats de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19.

Les famílies o persones tutores han de signar per l’aplicatiu de l’escola la declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes, d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar dels allumnes i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

S’efectuarà la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres  educatius.

Complint amb la normativa vigent, el col·legi farà el test de serologia a tots els seus treballadors abans de la reincorporació, així com la formació prèvia

2. Contingut del pla

El col·legi Abat Oliba Loreto ha adaptat les seves instal·lacions i protocols de seguretat i prevenció a la nova normativa vigent. Tot el personal ha assistit a la formació sobre prevenció i seguretat, prenent consciència de les mesures a aplicar davant la situació de pandèmia. Amb la intenció de donar compliment a aquesta normativa, aquest document es basa en el valors de:

 • Seguretat per tal que el col·legi sigui un espai on l’activitat educativa es pugui desenvolupar de manera segura i confortable.
 • Salut, d’alumnes i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat
 • Equitat, per afavorir la presencialitat dels alumnes amb més necessitats educatives, sense renunciar a la seguretat.

 

 • Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2020-2021, en coherència amb la realitat del col·legi i del seu entorn, seguint en tot cas les instruccions de l’Administració.

Per etapes, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021.

ED. INFANTIL

GRUP

ALUMNES

DOCENTS

ESPAI

Estables

Temporal

Llar 0

8

A M

1

Aula 1 Llar

Llar 1 A

11

Y P

1

Aula 2 Llar

Llar 1 B

10

M C

1

Aula 3 Llar

Llar 2 A

16

E F

1

Aula 4 Llar

Llar 2 B

16

A R

1

Aula 5 Llar

Llar 2 C

13

C A

1

Aula 6 Llar

P3 A

20

E M

3

Aula 1 Parvulari

P3 B

20

V M

3

Aula 2 Parvulari

P3 C

20

A C

3

Aula 3 Parvulari

P4 A

20

E F

3

Aula 4 Parvulari

P4 B

20

N H

3

Aula 5 Parvulari

P4 C

20

E A

3

Aula 6 Parvulari

P5 A

20

V C

3

Aula 7 Parvulari

P5 B

21

C M

3

Aula 8 Parvulari

P5 C

20

S B

3

Aula 9 Parvulari

PRIMÀRIA

Curs/nivell

Prof. estable

Altres docents

Espai

1r A

21

E. M

4 especialistes

Aula

 

1r B

22

O. B

4 especialistes

Aula

 

1r C

21

M. S

4 especialistes

Aula

 

2nA

25

J. M

4 especialistes

Aula

 

2nB

24

AMª V

4 especialistes

Aula

 

2n C

24

E G.

4 especialistes

Aula

 

3r A

25

TG

4 especialistes

Aula

 

3r B

25

M M.

4 especialistes

Aula

 

3r C

23

LP

4 especialistes

Aula

 

4t A

26

C

4 especialistes

Aula

 

4t B

26

T F.

4 especialistes

Aula

 

4t C

26

T Ll.

4 especialistes

Aula

 

5è A

26

D C.

4 especialistes

Aula

 

5è B

25

X R.

4 especialistes

Aula

 

5è C

27

C B.

4 especialistes

Aula

 

6è A

27

I F.

4 especialistes

Aula

 

6è B

26

Y C.

4 especialistes

Aula

 

6è C

25

P M.

4 especialistes

Aula

 

Els grups estables corresponen als agrupaments naturals de grup-classe. D’aquesta manera es compleixen els criteris d’heterogeneïtat de l’alumnat, així com els d’inclusió. A cada grup estable es tenen en compte mesures flexibilitzadores d’atenció a la diversitat, en especial a les àrees lingüístiques i de matemàtiques, com per exemple els grups ABC de llengua catalana i castellana.

 

ESO

Edifici A planta 0 3r ESO; planta 1 ala nord 1r ESO; planta 1 ala sud 2n ESO; 4t ESO Edifici B)

Curs nivell-grup

Alumnes

Docents ESO

Espai Estable

Estable

Altres docents

1 ESO A

30

1

7 (especialistes de música, art, socials, religió, ed. Física, català, castellà, matemàtiques)

Aula 1 ESO A

1 ESO B

30

1

6 (especialistes de música, tecnologia, ed. Física, naturals, castellà, matemàtiques)

Aula 1 ESO B

1 ESO C

30

1

6 (especialistes de música, tecnologia, ed. Física, naturals, castellà, religió, matemàtiques, art i socials)

Aula 1 ESO C

2 ESO A

30

1

7 (especialistes de naturals, tecnologia, música, art, socials, religió, ed. Física, català, castellà, matemàtiques)

Aula 2 ESO A

2 ESO B

30

1

6 (especialistes de naturals, tecnologia, música, art, socials, ed. Física, català, matemàtiques)

Aula 2 ESO B

2 ESO C

30

1

6 (especialistes de naturals, tecnologia, música, ed. Física, català, castellà, matemàtiques)

Aula 2 ESO C

3 ESO A

30

1

6 (especialistes de art, socials, religió, ed. Física, català, castellà, matemàtiques)

Aula 3 ESO A

3 ESO B

30

1

7 (especialistes de naturals, tecnologia,  art, socials, religió, ed. Física, català, castellà, matemàtiques)

Aula 3 ESO B

3 ESO C

30

1

6 (especialistes de  naturals, tecnologia, art, socials, ed. Física, català, castellà, matemàtiques)

Aula 3 ESO C

4 ESO A

30

1

4 (especialistes de socials, ed. Física, català, castellà)

Aula 4 ESO A

4 ESO B

30

1

4 (especialistes de socials, religió, ed. Física, castellà)

Aula 4 ESO B

4 ESO C

30

1

3 (especialistes de socials, ed. Física, català)

Aula 4 ESO C

BATXILLERAT

Edifici C; planta -1 2n Batxillerat i planta 0 1r Batxillerat

Per aconseguir complir els criteris de heterogeneïtat i inclusió, i distribució d’alumnes nous, a la resta de matèries de modalitat i específiques s’haurà de mantenir la distància de seguretat o utilitzar mascareta.

 

CURS – NIVELL – GRUP

NOMBRE D’ALUMNES

PROFESSORAT ESTABLE

ALTRES DOCENTS

(amb mesures de seguretat)

ESPAI

estable d’aquest grup

1r BTX A

34

1

15

Aula 1A

1r BTX B

33

1

15

Aula 1B

1r BTX C

33

1

15

Aula 1C

2n BTX A

32

1

14

Aula 2A

2n BTX B

33

1

15

Aula 2B

2n BTX C

38

1

15

Aula 2C

 

Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les mateixes mesures. La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup.

Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, mantindrem la distància de seguretat i utilitzarem la mascareta. Hem intentat minimitzar els grups d’optatives amb alumnes de diferents grups estables, i sempre que sigui possible, els agrupaments s’organitzaran per a mantenir l’estabilitat dels mateixos alumnes.

ESO:

Activitat

o

matèria

Grups estables dels quals provenen els alumnes

Docent

Horari (Nombre d’hores o sessions setmanals)

Observacions

Biologia

4tA, B, C

1

3

 

Física i química

4tA, B, C

2

3

 

Economia

4tA, B, C

1

3

 

Llatí

4tA, B, C

1

3

 

Historia del art

4tA, B, C

1

3

 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb especials dificultats.

 1. PRIMÀRIA I ESO:

A continuació exposem els diferents criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu.

Són grups de treball reduïts amb alumnes que presenten dificultats d’assoliment competencial de comprensió lectora, escrita, expressió oral i/o dificultats en la interiorització de les construccions morfosintàctiques i  d’ortografia.

 

Programació ED. PRIMÀRIA:

Es realitza la mateixa programació establerta de cada nivell amb les següents característiques:

 • El ritme de treball s’adequa a les necessitats del grup i de l’alumne (si s’escau).
 • S’atenen les diferents necessitats curriculars o metodològiques.
 • Es compte amb l’assessorament de l’equip psicopedagògic.

Programació ESO:

Es realitza la mateixa programació establerta de cada nivell, augmentant i/o desenvolupant els diferents àmbits.

 

Avaluació ESO:

Es realitza la mateixa avaluació establerta a l resta de grups del curs. Quan és necessari, es consideren criteris individualitzats marcats , en especial en el cas d’alumnes amb ritmes i estratègies d’aprenentatge particulars.

 

Aquests alumnes reben el suport educatiu de mestres (PAE) coordinats amb  la Comissió d’Atenció a la Diversitat i del departament, per dur a terme la planificació i avaluació de les estratègies i mesures per avançar cap a una escola inclusiva, sensibilitzar la comunitat educativa vers una escola inclusiva i garantir l’accés dels alumnes NESE a nous aprenentatges mitjançant l’adaptació del currículum i donant-los-hi els materials i les eines necessàries. Els mestre de suport educatiu faran ús de la mascareta i sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

 

Mesures de seguretat ESO:

 

El professor i els alumnes utilitzaran la mascareta i mantindran la distància física de seguretat de 1’5 metres.

Per tal d’adequar i ajustar allò que s’ensenya de forma personalitzada, tenint en compte que no podem ensenyar com si tots els alumnes fossin iguals, fomentar i buscar l’autonomia dels alumnes i estructurar les classes i les activitats per que els alumnes siguin capaços d’ensenyar-se mútuament i d’ajudar-se a l’hora d’aprendre, hi ha alumnes que reben una atenció personalitzada i poder assolir aquest objectiu.

 

Aquests alumnes estan coordinats amb  la Comissió d’Atenció a la Diversitat i amb el Gabinet Psicopedagògic, per dur a terme la planificació i avaluació de les estratègies i mesures per avançar cap a una escola inclusiva, sensibilitzar la comunitat educativa vers una escola inclusiva i garantir l’accés dels alumnes NESE a nous aprenentatges mitjançant l’adaptació del currículum i donant-los-hi els materials i les eines necessàries. Els mestre de suport educatiu faran ús de la mascareta i sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat.

 

A continuació detallem la justificació pedagògica de l’atenció a l’alumnat d’ESO:

 

Justificació pedagògica alumnes d’atenció de Llengua catalana i Llengua castellana.

 

Tipologia:

Son alumnes que presenten dificultats d’assoliment competencial de comprensió lectora, escrita, expressió oral i/o dificultats en la interiorització de les construccions morfosintàctiques i  d’ortografia. Són ajudats per professors de suport dins de l’aula.

 

Aquests grups són presents a cada nivell d’ESO, de 1r a 4t, en les matèries de Llengua catalana i castellana.  Els objectius pedagògics  són:

 

 • resoldre amb claredat els dubtes de l’alumne.
 • augmentar la participació activa de l’alumne.
 • reforçar l’atenció personalitzada del professorat.

 

Programació:

 

Es realitza la mateixa programació establerta de cada nivell amb les següents característiques:

 

 • El ritme de treball s’adequa a les necessitats de l’alumne.
 • S’atenen les diferents necessitats curriculars o metodològiques.
 • Es compte amb l’assessorament de l’equip psicopedagògic.

Avaluació:

 

Es realitza la mateixa avaluació establerta a cada nivell d’ESO amb les següents característiques:

 

 • Permanent seguiment per part de l’equip psicopedagògic del centre.
 • quan és necessari, es consideren criteris individualitzats marcats , en especial en el cas d’alumnes amb ritmes i estratègies d’aprenentatge particulars.

Mesures de seguretat:

 

El professor i l’alumne utilitzaran la mascareta mantenint la distància física mínima de seguretat de 1’5 metres. A l’acabar la classe el professor amb l’ajut de l’alumne netejaran el mobiliari usat; cadira i taula de cadascú.

 

 

Justificació pedagògica d’alumnes de Matemàtiques.

 

Tipologia:

 

Alumnes que presenten bones o altes capacitats i aptituds competencials en l’àmbit de l’aritmètica ( càlcul numèric, múltiples i divisors, percentatges, magnituds, proporcionalitats), àlgebra ( llenguatge algebraïc, equacions), geometria i comprensió i resolució de problemes.

 

Aquests alumnes són presents a cada nivell d’ESO  de 1r a 4t. Els objectius pedagògics son:

 

 • Desenvolupar les aptituds i altes capacitats dels alumnes en l’àmbit de les matemàtiques.
 • Potenciar el gust de les matemàtiques.
 • Atendre, si s’escau, les necessitats curriculars o metodològiques.
 • Augmentar la participació activa de l’alumne.

Programació:

 

Es realitza la mateixa programació establerta de cada nivell, augmentant i/o desenvolupant els diferents àmbits.

 

Avaluació:

 

Es realitza la mateixa avaluació establerta a cada nivell d’ESO. Quan és necessari, es consideren criteris individualitzats marcats , en especial en el cas d’alumnes amb ritmes i estratègies d’aprenentatge particulars.

 

Mesures de seguretat:

 

El professor i l’alumne utilitzaran la mascareta mantenint la distància física mínima de seguretat de 1’5 metres. A l’acabar la classe el professor amb l’ajut de l’alumne netejaran el mobiliari usat; cadira i taula de cadascú.

 

 

A continuació detallem la justificació pedagògica de l’atenció a l’alumnat BTX:

 

Els alumnes amb TDAH i/o dislexia tindran l’atenció i mesures d’increment de temps d’examen i modificació de criteris ortogràfics seguint la proposta establert pel tribunals TOE de les PAU.

 

Si cal una atenció més rigurosa, l’equip psicopedagògic del centre farà una valoració i un seguiment adient. 

A continuació, expliquem els llocs d’accés disposem al centre i quins grups hi accedeixen. Posem també l’horari d’entrada i de sortida de cada grup.

 

 1. INFANTIL

 

Entrada: Esglaonada de 8’00 a 8’45

 • Els alumnes del primer cicle d’infantil hauran d’entrar, acompanyats d’un únic adult, per la porta de l’edifici situat en Arnús i Garí 6. El terra estarà senyalitzat per a establir una ruta d’entrada i una de sortida. Si tenen germans a altres etapes aquests han d’haver entrat abans per la porta que els correspon.
 • Els alumnes del segon cicle d’infantil (P3, P4 I P5) hauran d’entrar, a partir de les 9.00h, acompanyats d’un únic adult, per la porta d’Avinguda Pearson 22. El terra estarà senyalitzat per a establir una ruta d’entrada i una de sortida. Si tenen germans a primària aquests han d’haver entrat abans per la porta que els correspon. Si hi ha una família a la porta de la classe hauran d’esperar a la següent línia marcada en el terra.

Sortida: Esglaonada de 16’15 a 18’00

 

 • Per a la sortida procedirem igual que per a l’entrada. Una vegada oberta la porta de Av Pearson 22 o d’Arnús i Garí 6 podrà accedir un únic adult i esperar el torn per a recollir als nens guardant la distància de dos metres que marcaran les línies del terra.

L’entrada dels adults al recinte serà únicament per a lliurar i recollir als nens, en cap cas us podran quedar-se al pati perquè els nens juguin o per a conversar amb altres famílies.

 1. PRIMÀRIA:

 

Les entrades i sortides del centre es fan de manera esglaonada, tenint en compte el màxim de nombre d’accessos. Els punts d’entrada i sortida del col·legi seran els següents:

 • Entrada del carrer Arnús i Garí porta de mercaderies; 1r i 2n de primària.
 • Entrada Av. Pearson porta negra del pati gran; 3r i 4t de primària.
 • Entrada Carrer Miret i Sans porta de recepció; 5è i 6è de primària.
 • L’entrada esglaonada serà des de les 8:00h fins les 8:45h.

A cada entrada del centre hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic i personal de centre vetllant per la correcta aplicació i ús de la mascareta.

Els pares i mares a l’entrada de l’escola no accediran al recinte escolar. En qualsevol cas, l’adult que acompanyi a l’infant haurà de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de la mascareta.

La sortida de l’escola es farà de manera esglaonada mantenint els grups de referència. L’entrada estarà permesa a un membre de la família seguint les mesures de seguretat d’higiene.

Els accessos per a realitzar les sortides seran els següents:

 • Pati de gespa artificial: 1r, 2n amb l’ús de mascareta.
 • Pati de ciment: 3r i 4t amb l’ús de la mascareta.
 • Porta d’accés del carrer Miret i Sans: 5è i 6è amb l’ús de la mascareta.

L’entrada per a recollir els alumnes estarà limitada a un nombre de famílies. A mida que vagin sortint del recinte escolar es permetrà l’entrada dels següents.

Per tal d’evitar l’aglomeració de persones en aquests espais de sortida del recinte escolar hi ha establerts circuits senyalitzant la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa.

Accés

Grup

Horari entrada

Horari sortida

Av. Pearson

1r,2n 3r i 4t

8.00h a 8.45h

16.20 a 16.35

Miret i Sans

5è i 6è

8.00h a 8.45h

16.25 a 16.35

 

ESO

 

L’alumnat de l’ESO pot accedir al centre a través de dos accessos diferenciats; per l’Avinguda Pearson n.9 i pel carrer Abadessa Olzet s/n. Les entrades i sortides del centre seran esglaonades, establint una àmplia jornada horària per facilitar l’entrada evitant en qualsevol moment les aglomeracions, així com per facilitar la distància física de seguretat.

 

Els alumnes entraran sols al recinte escolar amb mascareta, sense ser acompanyats pels pares o tutors legals. Dins del recinte escolar un membre del PAS proporcionarà gel hidroalcohòlic desinfectant a les mans a cada alumne. A continuació cada alumne anirà a l’aula del seu grup estable, on es mesurarà la temperatura. En el cas que l’alumne presenti una temperatura superior a 37’3 Cº (pot variar segons les indicacions de les autoritats sanitàries) se l’acompanyarà a la zona d’aïllament.  Aquestes aules estran vigilades per un professor amb mascareta.

 

Pel que fa a les sortides, l’alumnat d’ESO també comptarà amb els mateixos accessos per entrar,  i també d’una àmplia franja horària per sortir esglaonadament del centre evitant en tot moment l’entrada de pares o tutors al recinte escolar i aglomeracions. La sortida de l’alumnat també serà amb la mascareta de seguretat i amb la distància mínima de seguretat. Un membre de la comunitat educativa vetllarà a cada porta de la sortida amb aquestes mesures de seguretat. Cada grup estable estarà acompanyat per un professor fins a la sortida del centre.

 

Curs-nivell grup          Tipus d’accés               Hora d’entrada i sortida

1r ESO A, B, C,    Porta Av. Pearson 9       Entrada 8h i sortida 16:30h

2n ESO A, B, C,    Porta Av. Pearson 9       Entrada 8h i sortida 16:30h

3r ESO A, B, C,    Porta C. Abadessa Olzet s/n    Entrada 8:05h i sortida 16:30h

4t ESO A, B, C,     Porta C. Abadessa Olzet s/n    Entrada 8h i sortida 16:30h

 

Els alumnes de 1r cicle d’ESO entraran esglaonadament per la porta del carrer Av Pearson 9  a partir de les 8h i fins les 8:30h.

 

Els alumnes de 2n cicle d’ESO entraran esglaonadament per la porta del carrer Abadessa Olzet s/n a partir de les 8:05h i fins les 8:30h.

 

Els alumnes de 1r cicle d’ESO sortiran esglaonadament per la porta de l’Avinguda Pearson n.9 a partir de les 16:30h i fins les 17h.

 

Els alumnes de 2n cicle d’ESO sortiran esglaonadament per la porta del carrer Abadessa Olzet s/n a partir de les 16:30h i fins les 17h.

 

L’alumnat que arriba al centre en transport escolar entrarà esglaonadament per la porta de l’Avinguda Pearson n.9. El nombre d’alumnat d’ESO que arriba al centre mitjançant el transport escolar preveiem que sigui entre deu i vint alumnes.

 

Els alumnes que realitzen activitats extraescolars al recinte escolar d’ESO i Batxillerat, a partir de les 16:30h romandran davant de l’edifici B amb mascareta i amb la distància de seguretat establerta, fins que el responsable de l’activitat extraescolar vingui a recollir-los. Al finalitzar l’activitat extraescolar, la sortida d’aquests alumnes del recinte escolar es realitzarà per l’Avinguda Pearson n.9 amb mascareta i si s’escau, serà esglaonada segons les indicacions d’un membre de la comunitat educativa.

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.

BATXILLERAT

 

Les entrades i sortides del centre seran esglaonades, respectant els grups estables i la distància física de seguretat. Els alumnes entraran sols al recinte escolar amb mascareta, sense ser acompanyats pels pares o tutors legals.

 

Dins del recinte escolar un membre del PAS proporcionarà gel hidroalcohòlic desinfectant a les mans a cada alumne i se’ls prendrà la temperatura amb un termòmetre d’infrarojos. En el cas que l’alumne presenti una temperatura superior a 37’3 Cº (pot variar segons les indicacions de les autoritats sanitàries) se l’acompanyarà a la zona d’aïllament.

 

Els alumnes de 1r Batxillerat entraran esglaonadament per la porta de l’Av.  Pearson, 9. seguint un circuit de seguretat dins del recinte escolar, en el següent horari. Els alumnes de 2n Batxillerat entraran esglaonadament per la porta del carrer Abadessa Olzet s/n, seguint un circuit de seguretat dins del recinte escolar. La obertura de les portes serà a les 7:45.

 

La sortida de 1r de Batxillerat serà per la porta de Av. Pearson 9 a partir de les 14:30 de forma ordenada i seguint les indicacions del personal docent i no docent. La sortida de 2n de Batxillerat serà per la porta de Abadessa Olzet s/n a partir de les 14:30 de forma ordenada i seguint les indicacions del personal docent i no docent.

 1. INFANTIL

Hem esglaonat l’horari de patis i hem sectoritzat l’espai per grups de convivència. Els alumnes de P3 sortiran de 9’45 a 10’45 i els de P4 i P5 de 10’25 a 10’55. Cada grup en un espai marcat per tal de que no es barregin.

 

 1. PRIMÀRIA

La sortida al pati es realitza de forma esglaonada i en espais diferenciats per als diferents grups estables. Tot i que a la vegada hi haurà més d’un grup estable el pati queda sectoritzat amb els respectius elements de senyalització. Així mantindran la distància sanitària entre ells.

 

L’organització horària i d’espais queda de la següent manera a l’etapa d’educació primària:

 

Pati quadrat: 1r de primària.

Pati de patins: 2n de primària.

Pati de ciment 10:35h: 3r de primària.

Pati de gespa 10:35h: 4t de primària

Pati de ciment 11:25h: 5è de primària.

Pati de gespa 11:25h: 6è de primària.

 

L’alumnat abans d’anar al pati s’haurà de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic i després obrir l’embolcall de l’esmorzar. Un cop acabat el pati es tornarà a aplicar el gel hidroalcohòlic abans de tornar a la seva aula.

 

Els jocs, material i objectes que s’utilitzin en el pati seran d’ús exclusiu de cada grup de convivència.

 

ESO

 

L’horari de l’esbarjo i del migdia serà esglaonat i els espais estaran degudament delimitats. Els alumnes aniran amb mascareta i mantindran la distància de seguretat recomanada.

 

Els grups estables de 1r cicle d’ESO gaudiran de l’esbarjo de 10:30h a 11h a la zona de pati multiesportiu i la zona de la pineda. L’accés al mateix es realitzarà mitjançant els circuits de seguretat. Un professor acompanyarà a cada grup estable a la zona d’esbarjo. Els alumnes un cop allà iniciaran l’esmorzar. En la zona anteriorment esmentada, hi haurà marcats i ben delimitades les zones d’esbarjo per a cada grup estable. Setmanalment canviaran de zona d’esbarjo.

 

ESBARJO GRUPS ESTABLES DE 1r CICLE ESO (10:30h-11h)

sector porteria 1

(pati multiesportiu)

sector porteria 2

(pati multiesportiu)

sector vestuaris

(pati multiesportiu)

sector cistella

(pineda)

sector tennis taula

(pineda)

sector pineda-mur

(pineda)

 

Els grups estables de 2n cicle d’ESO gaudiran de l’esbarjo de 10:30h a 11h a la zona d’ interedificis i cantina. L’accés al mateix es realitzarà mitjançant els circuits de seguretat. En la zona anteriorment esmentada, hi haurà marcats i ben delimitats les zones d’esbarjo.

 

ESBARJO 2n CICLE ESO (10:30h-11h)

sector tarongers 1

(zona interedificis)

sector tarongers 2

(zona interedificis)

sector font i grades

(zona interedificis)

sector plaça biblioteca

(zona interedificis)

sector jardí entrada

(zona interedificis)

Sector pati cuina

(zona menjador)

 

Per accedir a la cantina del centre durant l’hora de l’esbarjo es realitzarà esglaonadament de la següent manera:

 

El servei de la cantina romandrà temporalment tancada.

 

 

Respecte l’horari de migdia, els espais ocupats pels grups estables seran els següents en horari i espais, ocupant-se de manera rotativa setmanalment:

 

MIGDIA  GRUPS ESTABLES 1r ESO (13:30h-14h)

sector porteria 1

(pati multiesportiu)

sector porteria 2

(pati multiesportiu)

sector vestuari

(pati multiesportiu)

 

MIGDIA  GRUPS ESTABLES 2n ESO (13h-13:30h)

sector cistella

(pineda)

sector tennis taula

(pineda)

sector pineda-mur

(pineda)

 

 

MIGDIA  GRUPS ESTABLES 3r ESO (14h-14:30h)

sector porteria 1

(pati multiesportiu)

sector porteria 2

(pati multiesportiu)

sector vestuari

(pati multiesportiu)

 

MIGDIA  GRUPS ESTABLES 4t ESO (13:30h-14h)

sector font i grades

(zona interedificis)

sector plaça biblioteca

(zona interedificis)

sector jardí entrada

(zona interedificis)

 

 

BATXILLERAT

 

L’horari de l’esbarjo i del migdia serà esglaonat i els espais estaran degudament delimitats.

2n Batxillerat gaudirà de l’esbarjo de 11:00 a 11:30 a la zona de pati multiesportiu, i pineda. L’accés al mateix es realitzarà mitjançant els circuits de seguretat. En la zona anteriorment esmentada, hi haurà marcats i ben delimitats sis zones d’esbarjo per a cada grup estable.

 

ESBARJO 2n BATXILLERAT (11:00h-11:30h)

sector porteria 1

(pati multiesportiu)

sector porteria 2

(pati multiesportiu)

sector vestuaris

(pati multiesportiu)

sector cistella

(pineda)

sector tennis taula

(pineda)

sector pineda-mur

(pineda)

 

1r de Batxillerat gaudirà de l’esbarjo de 11:00h a 11:30h a la zona de pati la zona d’ interedificis i pati de tarongers. L’accés al mateix es realitzarà mitjançant els circuits de seguretat. En la zona anteriorment esmentada, hi haurà marcats i ben delimitats sis zones d’esbarjo per a cada grup estable. Aquestes zones seran rotatives per setmanes al llarg del curs:

 

ESBARJO 1r BATXILLERAT (11:00h-11:30h)

sector tarongers 1

(zona interedificis)

sector tarongers 2

(zona interedificis)

sector font i grades

(zona interedificis )

sector plaça biblioteca

(zona interedificis)

sector jardí entrada

(zona interedificis)

Sector pati menjador

(zona menjador)

 

 

El servei de la cantina romandrà temporalment tancada.

 1. La previsió és que les sessions del consell escolar siguin en modalitat telemàtica, la primera es durà a terme durant la segona quinzena de setembre. Les fixades amb posterioritat també es duran a terme telemàticament.

 

 1. El procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies es farà per dos vies: a través de comunicat informatiu a les famílies del centre i penjant la informació del Pla al web del col·legi i, a les reunions d’inici de curs que es duran a terme abans del 14 de setembre.

 

 1. Procediments de comunicació amb les famílies seran a través de l’APP del col·legi i de la nostra web. Des de l’anterior confinament, les famílies coneixen l’ús de les eines de comunicació escollides pel col·legi, així com les plataformes digitals que utilitza el centre, tenint en compte les eines que pugi tenir la família (mòbil, ordinador, tauleta,..) i les persones de referència al centre que els pugui ajudar en un moment determinat.

 

 1. Reunions de grups:

Farem les trobades d’inici de curs amb les famílies durant els dies 7, 8, 9 i 10 de setembre, i seran via telemàtica.

 

 1. Reunions individuals de seguiment:

El seguiment amb les famílies el farem: telemàticament a les tutories i també  per telèfon i/o a través de l’APP.

 1. INFANTIL

L’espai de menjador és a les pròpies aules, per tant, es mantenen els grups estables  garantint la distància de seguretat entre tots els comensals.

 1. PRIMÀRIA:

L’espai habitual serà el menjador de l’escola. Com que coincideixen diferents grups estables, es mantindrà la separació entre les taules de diferents grups estables. En el cas que fos necessari que alumnes de dos grups estables estiguin en una mateixa taula es deixarà una cadira buida de separació per tal de garantir la distància.

Es realitzaran tres torns de menjador a l’etapa de primària i entre torn i torn es realitzarà la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.

El menjar es servirà en les safates individuals i les gerres d’aigua les administraran els monitors de menjador i professors. Cada alumne recollirà la seva safata i estris.

Les activitats posterior a l’hora de dinar es realitzaran al pati assignat per a cada grup estable. Faran ús de la mascareta per a realitzar el recorregut per espais comuns.

L’horari dels diferents torns de menjador són els següents:

 

HORARI

 

CURSOS

  

ALUMNES

       

 

 
 

12:45-13:35

 

1r i 2n

 

 

138

 
  

 

 

     

13:35-14:20

 

3r i 4t

 

 

154

 
         

14:20-15:10

 

5è i 6è

 

 

158

 

 

 

ESO:

A l’espai del menjador els grups estables s’asseuran junts, garantint-se una distància de seguretat respecte els altres grups estables, tal com indica la normativa (almenys una cadira buida entre grup). Abans d’entrar es rentaran les mans amb aigua i sabó. A l’acabar de dinar els alumnes tornaran a rentar-se les mans.

Cada grup estable dinarà al menjador del col·legi en el següent horari:

 

ESPAI DE MENJADOR

GRUP ESTABLE

HORARI

1r ESO A

13h

1r ESO B

13h

1r ESO C

13h

2n ESO A

13:30h

2n ESO B

13:30h

2n ESO C

13:30h

3r ESO A

14h

3r ESO B

14h

3r ESO C

14h

4t ESO A

14:30h

4t ESO B

14:30h

4t ESO C

14:30h

 

Al finalitzar l’àpat cada grup estable, el personal de cuina i/o els monitors del servei de menjador es disposaran a netejar els espais utilitzats.

 

BATXILLERAT:

L’horari de classes de Batxillerat finalitza a les 14:30, excepte el dijous per als alumnes de 1r de Batxillerat. Tant el dijous com la resta de dies, els alumnes de Batxillerat podran dinar voluntàriament en la cantina del centre en l’horari de 14:30 a 15:00 en grups petits de 6 alumnes del mateix grup estable. Si el nombre d’alumnes és molt elevat es preveu la disposició de les aules de tutoria per prendre el dinar que porten de casa.

A l’annex 1 es pot consultar tot el protocol establert per dur a terme el pla de neteja del centre, tenint presents:

 • les mesures de neteja d’espais després del seu ús quan siguin utilitzats per diversos grups estables.
 • la neteja de l’espai del menjador, en cas que es facin torns.
 • la periodicitat de la neteja dels espais compartits, així com la dels lavabos.

En qualsevol cas, i dins del conjunt d’actuacions de sensibilització el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid- 19,

El pla de neteja també contempla la gestió dels residus.

Es limitarà el nombre de persones que poden accedir al mateix de manera simultània, facilitant l’ús d’hidrogels desinfectants a l’aula de manera que no hagin d’entrar només per a rentar-se les mans. Els professors seran els que vagin organitzant la sortida dels alumnes al bany.

− És obligatori l’ús de màscareta​ també en el servei per a totes les edats i personal.
− Hi ha cartells​ recordant la tècnica de rentada de mans i de l’ús correcte dels banys. ​
− S’assegurarà la distància de seguretat entre els urinaris​. ​
− Es demanarà als estudiants que es netegin les mans abans i després​ d’anar al bany. ​
− No estaran habilitats els “assecadors de mans” i s’han posat a la disposició dels usuaris tovalloletes de paper d’un sol ús de fàcil accés. ​
− Es netejaran i desinfectaran sovint al llarg del dia. (Existeix un protocol de neteja del centre a la vostra disposició)

No està plantejades alteracions de les rutes de transport.

L’empresa d’autocars ha adquirit una màquina de neteja per seguir els protocols.

Tots els usuaris dels autocars han de dur la mascareta.

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.

Cal enumerar les activitats extraescolars que es fan al centre.

 

ACTIVITAT

GRUPS DELS QUALS PROVENEN ELS ALUMNES

PROFESSIONA L RESPONSABLE

ESPAI ON ES REALITZA L’ACTIVITAT

Música

Des de P3 a 4t ESO

Coordinadora Música

Teatre/ altres instal·lacions

Fútbol sala

 

Des de 1r Ed. Primària a Batxillerat

 Coordinador de l’activitat esportiva: SportMadness

Patis del Col·legi i Esports UB

Patinatge artístic

Des de P5 a 4t Ed. Primària

Coordinador de l’activitat esportiva: SportMadness

Patis del Col·legi

Gimnàstica esportiva

Des de P5 a 4t Ed. Primària

Coordinador de l’activitat esportiva: SportMadness

Patis del Col·legi

Multiesport

P3-P4 i P5

Coordinador de l’activitat esportiva: SportMadness

Patis del Col·legi

Tennis

Des de P4 a 2n Ed. Primària

Coordinador de l’activitat esportiva: SportMadness

Patis del Col·legi

Dansa

De P4 a 2n ESO

Coordinadora Dansa

Patis del Col·legi

KUMON

De P4 a 4t ESO

Empresa KUMON

Aules del Col·legi

 

Es preveu el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta.

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari. No cal enumerar totes les sortides que es faran, només el criteri d’organització de les sortides, si escau.

 

 1. INFANTIL:

Les activitats complementaries es realitzaran mantenint el grup estable de convivència. Seran les següents per a tots els alumnes de P3, P4 i P5.

Taller d’art:  40 minuts, 3 cops per setmana.

Taller de psicomotricitat: 40 minuts, 2 cops per setmana

Taller de llengua anglesa: 40 minuts, 2 cops per setmana

 

 1. PRIMÀRIA:

 

Les activitats complementàries per a l’educació primària són:

 

1r i 2n

 

3r i 4t

 

5è i 6è

h

 

 

h

 

 

 

h

 

 

1

Taller de castellano

 

1

Taller de castellano

 

1

Taller de matemáticas

1

Taller de matemáticas

 

1

Taller de matemáticas

 

1

Science/Robòtica

2

Taller d’anglès

 

2

Taller d’anglès

 

1

Taller d’anglès

1

Tutoría

 

1

Tutoría

 

2

Taller alemán/francés

           

 

Pel que fa a l’activitat complementària de robòtica, es treballarà en grups desdoblats del mateix grup de convivència. Es garanteix que l’aula disposa d’una superfície mínima de 2,5m quadrats per a cada infant.

Han de rentar-se les mans abans i després de l’activitat. Les taules es desinfectaran després de l’activitat de cada grup i els alumnes participaran en les tasques de neteja. El material per desenvolupar l’activitat és individual, en el cas que fos necessari compartir alguns components, es desinfectarà amb alcohol de 70º.

 

ESO: les activitats complementàries són:

 

Taller de pensament

Horari

1r ESO

1 hora setmanal

2n ESO

1 hora setmanal

3r ESO

1 hora setmanal

4t ESO

1 hora setmanal

Tècniques d’estudi

Horari

1r ESO

1,5 hores setmanals

2n ESO

1,5 hores setmanals

3r ESO

1,5 hores setmanals

4t ESO

1,5 hores setmanals

Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones.

 

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT

PERIODICITAT/ TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Presencial

Una per setmana

Claustre d’Ed. Infantil

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Claustre d’Ed. Primària

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Claustre d’ESO i BTX

Coordinació

Videoconferència

Una per setmanaA continuació, es descriu el protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas que inclou la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de Salut pública.

Protocol d’aïllament preventiu d’alumnes simptomàtics en serveis sanitaris:

 1. Se li proporcionarà una màscara de tipus quirúrgic
 2. Se li acompanyarà el servei sanitari
 3. L’acompanyant mantindrà distància de 1.5 metres amb l’alumne.
 4. L’acompanyant ha de portar mascareta quirúrgica i guants d’un sol ús
 5. S’haurà d’evitar el contacte i encreuament amb altres alumnes abans i durant el trajecte a el servei sanitari
 6. S’haurà d’evitar el pas per zones comunes.
 7. Cal evitar que l’alumne manipuli o toc qualsevol element d’ús comú (portes, parets, cadires …)
 8. El personal sanitari que l’atengui ha d’emprar els EPI habilitats a l’efecte
 9. Es el mantindrà aïllat, en la sala d’aïllament, ventilada i amb la porta tancada
 • S’extremaran les mesures higièniques
 • El servei sanitari contactarà amb els pares perquè vinguin a recollir i es posin i contacte amb el seu Centre d’Atenció Primària.
 • En el cas de percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per respirar s’avisarà el 112
 • Romandrà aïllat en les condicions indicades fins que sigui recollit pels seus pares.
 • Els guants es rebutjaran després de l’atenció al pacient
 • Es procedirà a un rentat de mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic després de la retirada dels guants
 • S’avisarà el servei de neteja perquè procedeixi a la desinfecció de la sala on ha estat aïllat el pacient
 • El servei sanitari informarà la direcció de centre.

 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19

 

CASOS POTENCIALS

ESPAI HABILITAT PER A L’AÏLLAMENT

PERSONA RESPONSABLE DE REUBICAR L’ALUMNE/A I CUSTODIAR- LO FINS QUE EL VINGUIN A BUSCAR

PERSONA RESPONSABLE DE TRUCAR A LA FAMÍLIA

PERSONA RESPONSABLE DE COMUNICAR EL CAS ALS SERVEIS TERRITORIALS

Infantil

Primària.

Sala d’infermeria.

Infermera escolar

Infermera escolar.

Secretaria de Direcció

ESO

Batxillerat

Sala d’aïllament (sala de visitas 1)

 Infermera escolar

.

 Infermera escolar:

María Gambra.

Secretaria de Direcció

 

 

SEGUIMENT DE CASOS:

 

Si es detecta un cas, registraren les dades a la següent graella:

 

ALUMNE/A

DIA I HORA DE

EXPLICACIÓ

PERSONA DE

PERSONA

 

LA DETECCIÓ

DEL

SALUT AMB

REFERENT

 

 

PROTOCOL SEGUIT I

QUI ES MANTÉ

DEL CENTRE

 

 

OBSERVACIONS

EL CONTACTE

PELS

 

 

 

I CENTRE

CONTACTES

 

 

(incloure el nom de la persona que ha

D’ATENCIÓ

AMB SALUT

 

 

fet les actuacions i el nom del familiar que l’ha vingut a buscar)

 (CAP de referència del alumne)

 

En cas que les circumstàncies pandèmiques o les autoritats així ho requereixin tenim quatre nivells d’obertura en tots els cursos:

1. Obertura amb tots els alumnes. Sempre en cas de confinament individual es dóna l’opció d’ensenyament online de manera temporal. No es dóna aquesta opció si no hi ha justificació de la no assistència al col·legi.
2. Obertura de l’ensenyament online a aquells alumnes amb patologies covid o que conviuen amb vulnerables sempre que tinguin justificació mèdica.

3. Sistema de torns per a reduir la presencialitat. Aquest sistema pot ser

 1. Una part de l’alumnat 3+2 una setmana i l’altra 2+3 i la següent setmana

  a l’inrevés, de manera que el còmput final seria 50% de presencialitat al

  centre cada 15 dies. 3 dies presencials i 2 no (3+2)

 2. 4 dies presencials 1 no, (4-1). Segons les circumstàncies s’informarà

  d’aquest.

4. Educació no presencial. Aquesta situació es pot establir a nivell de grup, curs,

etapa o col·legi i sempre que ho estableixin les autoritats sanitàries o la inspecció educativa.

En tots els casos, s’estableix que cada setmana en el marc de la reunió de l’equip directiu es valorarà la situació i s’establirà que mesura es pren per a les següents setmanes. Si hi ha canvi de nivell s’informarà el consell escolar, a les famílies i a la inspecció educativa si és el cas.

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre.

 

RESPONSABLES: equip directiu i servei de prevenció

POSSIBLES INDICADORS: prevenció, compliment protocols, actuacions davant possible detecció

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS: en el marc dels indicadors, revisió i actualització trimestral.

3. Concrecions per a l’educació infantil

Habilitem  5 espais (un per curs)  que  permeten  mantenir  la  distància  interpersonal d’1,5 metres i per precaució els alumnes a partir de P3 i els responsables de l’acollida portaran mascareta. Els alumnes de Llar 0, faran l’acollida a la seva aula de referència. Cada infant anirà acompanyat per un únic familiar que també portarà mascareta. Abans d’entrar al centre es rentaran  les  mans  amb  gel  hidroalcohòlic  i  un  cop  dins  mantindran la  distància  de seguretat  d’1,5  metres  amb  la  resta  de  persones  que  estiguin  a  l’espai  d’acollida. Quan  finalitzi  el  període  d’acollida, els  infants  seran  acompanyats a  la  seva  aula  de referència, i tant els responsables com els infants portaran les mascaretes. Acabat l’horari ventilarem i desinfectarem els espais.

 

 

8’00

8’15

8’45

Llar 0

Aula 1 llar

Aula 1 llar

Aula 1 llar

Llar 1

Aula 2 llar

Cada grup a la seva aula

Cada grup a la seva aula

Llar2

Aula 5 llar

Aula 5 i 6 llar

Cada grup a la seva aula

 

8’00

8’30

8’45

P3

Aula 1 parvulari

Aula 1 i 2 parvulari

Cada grup a la seva aula

P4

Aula 4 parvulari

Aula 4 i 5 parvulari

Cada grup a la seva aula

P5

Aula 3 parvulari

Aula 3 i 7 parvulari

Cada grup a la seva aula.

En cas de confinament treballarem amb la plataforma TEAMS. Durant el mes de juliol assignarem a cada alumne un usuari una contrasenya. Allà penjarem tot el material necessari i també podrem fer les classes en directe.

La idea seria pujar un vídeo diari gravat per les mestres on explicarem detalladament la feina a realitzar de les diferents àrees d’aprenentatge.

Dos cops per setmana faríem una classe en directe amb la meitat del grup.

Habilitarem un horari a la plataforma en el que la mestra estarà disponible per fer vídeo trucades individuals, ja sigui amb pares o amb alumnes, per a que les famílies es puguin apuntar.

 

NIVELL

MÈTODE DE

MITJÀ I

MITJÀ I

MITJÀ I

EDUCATIU

TREBALL I

PERIODICITAT

PERIODICITAT

PERIODICITAT

 

RECURSOS

DEL

DEL

DE CONTACTE

 

DIDÀCTICS

CONTACTE

CONTACTE

AMB LA

 

PREVISTOS

AMB EL GRUP

INDIVIDUAL

FAMÍLIA

 

 

 

AMB

 

 

 

 

L’ALUMNE/A

 

P3

Vídeo diari amb distribució que indica la taula que hi ha a continuació.

 Dos cops per setmana

Quinzenal

Mensual o més, a demanda dels pares.

P4

Vídeo diari amb distribució que indica la taula que hi ha a continuació.

 Dos cops per setmana

Quinzenal

Mensual o més, a demanda dels pares.

P5

Vídeo diari amb distribució que indica la taula que hi ha a continuació.

 Dos cops per setmana

Quinzenal

Mensual o més, a demanda dels pares.

 

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ENTUSIASMAT

JOC SIMBÒLIC

ENTUSIASMAT

LECTO

ENTUSIASMAT

TRAÇ

LECTO

TRAÇ

CREATIU

TRAÇ

RACÓ LITERARI

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

PROJECTE

LINK EUREKA

PSICO FINA

PROYECTO

ARTEM

ENGLISH

PSICO

ENGLISH

ENGLISH

4. Concrecions per a l’educació primària i l’ESO

L’ensenyament presencial va quedar aturat quan les administracions van ordenar el tancament de les escoles. El Col·legi Abat Oliba Loreto vam tenir clar des d’un inici que havíem de mantenir tanta activitat educativa com fos possible i el més aviat possible, també. No perdre hàbits de treball, ajudar a la consolidació i assoliment de les competències bàsiques i l’acompanyament tutorial i emocional dels nostres alumnes van ésser els objectius principals del nostre model d’ensenyament online.

Fruit d’aquest temps i experiència de confinament, hem consolidat determinades maneres de fer que, poc a poc, anem sistematitzant  i ens proposem plasmar en següent pla d’ensenyament online en cas que s’hagi de tancar novament.

Els diferents caps d’estudis vetllaran per donar coherència i continuïtat entre cursos i etapes i donar resposta a les previsions sobre l’ensenyament online. Els primers dies de setembre es dedicaran a programar els projectes, matèries i àrees per l’ensenyament online fent especial èmfasi en la coordinació entre tutors del mateix curs i entre els diferents cicles de cada etapa. En aquesta programació inicial es prioritza i selecciona les parts del currículum de cada curs, matèria i àrea per ser treballades mitjançant activitats online.

 

Els traspàs d’informació entre els tutors del cursos anteriors i els tutors del curs actual serà essencial per saber els dèficits d’aprenentatges que han provocat aquests mesos de confinament. L’avaluació inicial serà una eina per acabar de concretar aquestes observacions.

 

En cas de confinament d’un grup o nivell de l’etapa d’educació primària detallem a continuació quines mesures es prendrien. També expliquem com es preveu el manteniment del contacte amb la família i quines activitats es preveuen poder fer amb els alumnes, en funció de l’edat, en un marc de confinament.

 

NIVELL

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS

MITJÀ I PERIDIOCITAT DEL CONTACTE

MITJÀ I PERIDIOCITAT DEL CONTACTE INDIVIDUAL

MITJÀ I PERIDIOCITAT DE CONTACTE AMB FAMILIA

1r

Aplicació Teams

Diari

Aplicació Teams

Segons necessitats

A demanda

2n

Aplicació Teams

Diari

Aplicació Teams

Segons necessitats

A demanda

3r

Aplicació Teams

Diari

Aplicació Teams

Segons necessitats

A demanda

4t

Aplicació Teams

Diari

Aplicació Teams

Segons necessitats

A demanda

Aplicació Teams

Diari

Aplicació Teams

Segons necessitats

A demanda

Aplicació Teams

Diari

Aplicació Teams

Segons necessitats

A demanda

En un marc de confinament el pla de treball dissenyat contempla l’educació on-line de cada grup estable a través de la plataforma TEAMS de la companyia Microsoft. Els alumnes disposaran d’un usuari per entrar a la plataforma amb la seva credencial personal. Els alumnes poden accedir a la plataforma a partir de diversos mitjans: mòbil, tauleta o ordinador (si bé és cert que el mòbil té limitacions respecte a les interaccions

Els alumnes, en aquest entorn personal, poden utilizar el xat i les trucades personals per comunicar-se amb el tutor, els professors del seu grup estable i els companys de classe. Per motius de seguretat no poden establir connexió d’imatge entre els usuaris alumne i alumne i professor i alumne.

El pla de confinament està dissenyat per a que en cas de necessitat, cada grup estable, cada grup o cada etapa pugui seguir l’activitat formativa a distància.

El coordinador de l’etapa serà el responsable de l’ensenyament a distància, mantenint estreta comunicació amb els tutors de cada grup estable, amb altres docents, amb els departaments pedagògics i amb el gabinet psicopedagògic.

En cas de confinament individual per qualsevol motiu, l’alumne podrà seguir en directe (“streaming”) les classes del seu curs.

 1. PRIMÀRIA

 

L’escola ha planificat diferents mitjans de comunicació amb les famílies i amb els alumnes.

L’ús de l’app pròpia de l’escola estableix un canal de comunicació continu amb les famílies dels alumnes de totes les etapes educatives. És una eina molt consolidada en el funcionament ordinari de l’escola i molt vàlida en temps de confinament per l’agilitat i claredat d’aquesta. Afegim a aquesta App l’adreça electrònica del mestres i professors, secretaria, gabinet psicopedagògic, etc. La tercera eina a disposició de famílies i alumnes és la plataforma Microsoft Teams que permet desenvolupar tota la tasca acadèmica i a la vegada facilita les tutories individuals/grupals d’alumnes i famílies, així con un xat de comunicació directa entre famílies, alumnes, professors i mestres.

Les famílies disposen de les tres eines de comunicació mentre que els alumnes prioritzarem que l’eina utilitzada sigui la plataforma Microsoft Teams.

L’equip psicopedagògic de l’escola ha fet seguiment de famílies que han demanat ajuda específica o orientacions durant el temps de confinament.

 

ESO

Els tutors de cada grup estable vetllaran pel seguiment dels alumnes del grup. A cada grup estable, addicionalment s’assignarà un altre docent, tutor auxiliar, per ajudar en les tasques de seguiment, recolzament, resolució de problemes i suport emocional.

 

Els alumnes, tutors i docents, a través de la plataforma TEAMS de la companyia Microsoft poden utilitzar el xat i les trucades personals per comunicar-se amb el tutor, els professors del seu grup estable i els companys de classe. Per motius de seguretat no poden establir connexió d’imatge entre els usuaris alumne i alumne i professor i alumne.

 1. PRIMÀRIA

Les dificultats que s’han trobat algunes famílies de la nostra escola ha estat no poder comptar amb un dispositiu d’ús personal per a cada fill. Ha comportat flexibilitzar horaris i compaginar el treball online dels diferents fills de la unitat familiar.

Les mesures que pren l’escola ha estat informar a l’Administració mitjançant el qüestionari que havien posat a disposició dels centres. S’ha flexibilitzat les entregues de treballs o tasques així com l’enviament per múltiples canals de comunicació: Microsoft Teams, App de l’escola, adreça electrònica i enviament per correu ordinari dels llibres de text i material escolar.

 

ESO

El gabinet psicopedagògic, coordinat amb els tutors dels grups estables, realitzarà un seguiment acurat dels alumnes més febles respecte al seguiment formatiu a distància o respecte a un suport emocional, utilitzant el canal de comunicació previst pels alumnes, a més del contacte telefònic amb les famílies.

Pels alumnes NESE el departament d’orientació i equip psicopedagògic del centre orienta i programa els treball d’aquests alumnes de forma individualitzada, amb l’ajuda del personal d’atenció educativa (PAE). Aquest és el responsable i persona de referència dels PI.

En ocasions i tasques determinades aquests alumnes s’agrupen en petits grups sempre amb la persona de referència.

El sistema de comunicació simplificat per els alumnes NESE es la plataforma Microsoft Teams, que permet de forma senzilla realitzar videoconferències i mantenir un contacte directe amb els tutors i/o persones de referència.

 1. PRIMÀRIA

La plataforma de Microsoft Teams és l’eina utilitzada per desenvolupar i programar les reunions de coordinació del professorat, reunions dels equips docents, claustres, consell escolar, equip directiu, AMPA, etc. Permet una interacció i comunicació a temps real, oferint la possibilitat d’intervenir oralment o a traves del seu xat, sense límit de temps ni participants.

Amb l’objectiu de fer seguiment de la tasca educativa, plantejar temes d’interès pedagògics i comunicar aspectes rellevants del moment es programen els claustres generals del centre cada dues setmanes.

Les reunions d’etapa tenen una periodicitat setmanal i sempre està  present l’equip d’orientació i gabinet psicopedagògic. El contingut a treballar està pensat per donar resposta a aspectes emocionals, cohesió d’equips, coordinació de programacions, revisió i seguiment de tasques online.

Els docents tenen fixat els dimecres com a dia de reunions, es convoquen amb una setmana d’anterioritat adjuntant l’ordre del dia.

 

ESO

La coordinació entre i amb els tutors, docents, departaments, claustre gabinet psicopedagògic i equip directiu, es realitzarà també a través de la plataforma TEAMS. Setmanalment es reunirà l’equip directiu. El coordinador de l’etapa, com a responsable de l’ensenyament on-line, mantindrà una comunicació fluïda amb els tutors dels grups estables, tutors auxiliars, i docents. Els departaments es reuniran quinzenalment, així com la convocatòria de claustre, que tindrà una reunió setmanal.

 

Docents i aplicacions informàtiques

 

Fruit d’aquests mesos de confinament durant el curs 2019-2020 s’ha fet diagnosi d’aquelles necessitats i persones que han mostrat alguna dificultat amb aplicacions i eines informàtiques. Per aquest motiu s’ha donat resposta a aquestes necessitats formatives a través dels caps d’estudi o companys del mateix claustre tutoritzant i fent seguiment a aquests professors. Hem anomenat equips d’autoaprenentatge liderats per aquells mestres amb més domini sobre les eines informàtiques i coordinats pels caps d’estudi. Els vídeos tutorials són una eina emprada durant tot el confinament i queden enregistrats en la plataforma Microsoft Teams en un banc de recursos per a posteriors consultes o dubtes.

 1. PRIMÀRIA:

 

L’escola ofereix una planificació coherent de les càrregues de treball en funció de l’edat i necessitats sempre vetllant per la qualitat educativa. La combinació de sessions presencials online, treball individual o classes gravades són el dia a dia dels nostres alumnes i conforme avança l’edat augmenta la proporció de treball a distància.

Tot i que es fa una proposta d’horari aquest és adaptable a les necessitats i dinàmica de cada família, ja totes les classes queden gravades i es poden consultar amb posterioritat. Veiem necessari atendre a les circumstàncies de cada casa, és el tutor el coneixedor d’aquestes circumstàncies i vetlla per no carregar la supervisió familiar fent servir materials més autònoms o flexibilitzant els horaris de treball online.

En la següent taula recollim les classes online presencials de 1r a 4t de primària:

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9h

Clase 2º C1

Clase 2º C2

Inglés 2ºC 1

Tutoría 2º C

 

Inglés 2ºC 2

10h

Clase 2ºA1

Clase 1ºB1

Clase 4ºA1

 

Clase 4ºA2

Clase 2ºA2

Clase 1ºB2

Inglés 2ºA1

Inglés 1ºB1

Inglés 4ºA1

 

Tutoría 2ºA

Tutoría 1ºB

Inglés 4ºA2

 

Tutoría 4ºA

Inglés 2ºA2

Inglés 1ºB2

 

 

11h

Clase 2ºB1

Clase 3ºC1

Clase 4ºB1

Clase 4ºC1

 

Clase 4ºB2

Clase 4ºC2

Clase 2ºB2

Clase  3ºC2

Inglés 2ºB1

Inglés 3ºC1

Inglés 4ºB1

Inglés 4ºC1

 

Tutoría 2ºB

Tutoría 3ºC

Inglés 4ºB2

Inglés 4ºC2

 

Tutoría 4ºB

Tutoría 4ºC

Inglés 2ºB2

Inglés 3ºC2

 

12h

Clase 3ºA1

Clase 3ºB1

Clase 1ºA1

Clase 1ºC1

Clase 1ºA2

Clase 1ºC2

Clase 3ºA1

Clase 3ºB1

Inglés 1ºA1

Inglés 1ºC1

Inglés 3º A1

Inglés 3ºB1

 

Tutoría 3ºA

Tutoría 3ºB

Inglés 1ºA2

Inglés 1ºC2

 

Tutoría 1ºA

Tutoría 1ºC

Inglés 3ºA2

Inglés 3ºB2

 

13:30

 

 

 

 

Tutoría 5ºA/B/C

Tutoría 6ºA/B/C

 

 

S´ha intentat evitar la coincidència entre germans de la mateixa etapa sempre que ha estat possible per tal de facilitar l’ús de dispositius dins de la mateixa casa. Hem pogut organitzar els grups de desdoblament d’anglès i una classe a la setmana alternant la matèria desdoblada.

El cicle superior treballa íntegrament amb la plataforma de Microsoft Teams i es combinen constantment les classes online presencial amb el treball individual o de petit grup:

 

ESO:

Som conscients que la dedicació i atenció de l’alumnat en un estat de confinament pot ser molt divers i diferent per múltiples causes, per circumstàncies personals, conjunturals, d’organització familiar, compartiment de diversos aparells electrònics per diversos familiars… Així doncs, el pla de formació online estableix menys hores que no pas les d’una formació presencial. A més, la dedicació i atenció per part de l’alumnat ha de ser flexible i amb un grau d’autonomia elevat, sense menystenir l’acompanyament del tutor o dels docents. El tutor de cada grup estable haurà de coordinar la flexibilització de tasques a entregar per part dels alumnes, ja siguin treballs individuals o cooperatius. En aquest sentit, la plataforma TEAMS ofereix la possibilitat de establir recordatoris als alumnes de les tasques a realitzar, i per part del professorat de flexibilitzar i fins i tot personalitzar l’entrega d’aquestes.

El funcionament del nostre pla de treball ha estat tenir un horari establert setmanalment, però el treball a realitzar, la presentació d’aquest, la classe virtual ha estat diària, informant a les famílies la tarda anterior de totes les tasques a realitzar. Hem volgut crear la sensació d’escola diària, oberta cada dia, amb un contacte continu i viu cada dia de la setmana.

Cada professor i mestre ha flexibilitzat les entregues de treballs conscients de la situació de confinament i càrregues familiar. Ja sigui per l’aplicació pròpia de l’escola o a través de la plataforma Microsoft Teams s’ha informat amb claredat d’aquests terminis i la valoració per part de famílies, alumnes i mestres ha estat molt satisfactòria.

Aquest horari setmanal i que mantenim durant tot el temps de confinament permet establir horaris de connexió obligatòries, sempre atenent a circumstàncies familiars que impossibilitaven la presencialitat de l’alumne.

El xat que proporciona la plataforma Microsoft Teams és un canal de comunicació, també en temps real durant el desenvolupament de la classe, obert sempre que l’alumne ho ha necessitat i se’ls hi dóna resposta tan bon punt ho veu el mestre o professor.

Com s’ha comentat en l’apartat anterior els horaris de classes online presencials s’han organitzat per tal d’evitar al màxim la coincidència de germans en el mateix moment de connexió i facilitar el compartir els dispositius de la unitat familiar. Valorem molt positivament aquest punt i l’esforç per part dels pares ja que no ha estat feina fàcil. No tenim dispositius per a cada infant i en moltes ocasions el dispositiu familiar estava ocupat amb el teletreball dels pares.

Cada departament  pedagògic vetllarà pel disseny de les activitats de formació competencial. Aquestes activitats hauran de tenir formats clars i concrets i aprofitaran el ventall de propostes pedagògiques i eines digitals que ofereix aquest model educatiu. També vetllaran pel disseny d’activitats i/o treballs d’avaluació.

En l’espai de tutories s’ha recordat i es recordarà el desenvolupament d’aquest pla. Si arriba el moment, farem èmfasi en la importància de l’entorn de treball i que l’espai sigui l’adequat: taula i cadira, il·luminació, materials, temps de descans, ventilació, etc.

És la tutoria un espai per recordar la importància dels hàbits de treball i les seves rutines. És el tutor el coneixedor de les circumstàncies familiars i pot fer més incidència en aspectes concrets dels espais i condicions de treball de cada família del grup.

Amb les activitats de tutoria i treball emocional desenvolupades en aquesta franja horària, les famílies han estat informades amb antelació dels continguts a treballar i donar suport des de casa.

Com hem advertit en punts anteriors, l’alumnat presenta una àmplia diversificació de circumstàncies a l’hora de afrontar un confinament. L’espai i condicions de treball també ho seran. El tutor i si s’escau el gabinet psicopedagògic es comunicarà amb la família per conèixer i intentar resoldre les dificultats d’espai i condicions dels alumnes amb més problemàtica.

Per tal de dur a terme l’acompanyament tutorial i emocional de tot l’alumnat, hem elaborat i desenvolupat un projecte de càpsules emocionals per totes les etapes educatives del nostre centre, des de cicle infantil fins a Batxillerat. Aquest projecte l’hem basat en el model de competències i habilitats emocionals de Rafael Bisquerra.

 

Donada la situació de confinament, vam decidir donar inici a aquestes càpsules emocionals de forma telemàtica, emprant una de les sessions de tutories setmanals. La temporització compta fins la última setmana de curs per continuar amb aquest treball emocional dels alumnes.  Per altra banda, durant aquest temps, s’ha anat animant a les famílies a acompanyar els seus fills en aquest procés, així com els tutors s’han mostrat implicats i al servei de les necessitats que han anat sorgint en cadascun dels seus alumnes.

L’estructura ha estat la següent:

 

Primera càpsula: consciència i regulació emocional

En aquesta càpsula es va proposar als alumnes treballar la seva relació amb les seves emocions en general i específicament, respecte a la seva vivència del Coronavirus. S’ha donat valor a les principals emocions, i a més de la consciència emocional, s’ha treballat també la regulació d’aquestes emocions. S’ha convidat als alumnes a trobar i posar en marxa estratègies de gestió de les emocions desagradables, i també la manera de fomentar les agradables.

 

Segona càpsula: autonomia emocional

S’ha animat els alumnes a descobrir la relació amb ells mateixos, per tal d’identificar les seves fortaleses i que pensessin com utilitzar-les en la situació de confinament. Amb aquesta càpsula s’ha intentat donar valor a aspectes com l’autoestima, l’actitud positiva, la responsabilitat, resiliència… per poder posar aquestes fortaleses i virtuts al servei dels altres.

 

Tercera càpsula: competència social

L’objectiu d’aquesta càpsula ha estat que els alumnes preguin consciència del privilegi que suposa formar part d’una bona xarxa de suport i també poder aportar el seu valor a aquesta xarxa. També s’ha intentat treballar la gratitud cap a totes aquelles persones que els estimen i tenen cura d’ells.

 

Quarta càpsula: competències per la vida i el benestar

Amb aquesta última càpsula es pretén treballar la relació que estableixen els alumnes amb la seva vida. Té per objectiu que reflexionin sobre l’impacte de tot el que estan vivint i en construeixin un relat positiu.

Es revisaran aspectes com: com són ells ara i com es senten en front al que han viscut, quin és el seu entorn de suport (familiar, comunitat…), què ha passat amb l’escola i com es situen ells en vers aquests canvis o quins són els aprenentatges de la seva experiència i quines fortaleses han anat descobrint.

 

Les tutories amb les famílies s’adapten a les necessitats o limitacions informàtiques de cada cas. D’aquesta manera l’opció és amplia: plataforma Microsoft Teams amb videoconferència o bé telefònicament. Les famílies poden sol·licitar a demanda les tutories que calgui i el tutor es posa en contacte amb aquelles que tenen més dificultat amb el seguiment del pla de treball online. D’aquesta manera totes les famílies queden acompanyades tant emocionalment com també en aspectes d’aprenentatge.

 

S’ha de tenir present que el tutor i el tutor auxiliar de cada grup estable, a través de la plataforma seran els interlocutors principals amb els alumnes. La facilitat d’us de la plataforma ajuda a que les interaccions entre els tutors i l’alumnat pugui establir-se freqüentment. Tot i així , de manera quinzenal establiran contacte amb els alumnes, en especial d’aquells que no ho facin normalment.

El col·legi proposa un estàndard d’equipament, programes i coneixements per seguir l’ensenyament online. Volem fer èmfasi en l’adaptació de l’escola a les necessitats reals de cada família, facilitant tot allò que està en les nostres mans (diferents canals de comunicació, flexibilitzant horaris i entregues de treballs, eliminar la sensació de pressió, etc) ja que molts pares no tenen un dispositiu per a cada fill. És per aquest motiu que fixem un estàndard però no l’exigim pas.

Estàndard d’equipament, programa i coneixements:

 1. Ordinador o tauleta amb càmera i micròfon.
 2. Connexió a internet.
 3. Plataforma Microsoft Teams (amb usuari i contrasenya facilitat pel col·legi).
 4. Aplicació “Abat Oliba”, contractada amb l’empresa Dinantia.
 5. Reproductor de vídeos tutorials.
 6. Word

2.9.1.-ED. PRIMÀRIA

 

2.9.1.1 Criteris del treball de les àrees i matèries instrumentals, troncals i d’expressió.

Per dur a terme l’ensenyament online hem treballat el currículum prescriptiu d’una manera diferent, tant pel que fa al contingut com a la distribució d’hores setmanals. Volem treballar totes les àrees i matèries i donar resposta als continguts claus per la seva edat, a la vegada treballar l’assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada edat. Així hem dividit les àrees i matèries entres grans grups:

 1. Instrumentals
 2. Troncals
 3. Expressió

Això no exclou que es realitzin petits projectes i/o reptes que impliquen el treball de més d’un àmbit del currículum.

Les càrregues de treball per a cada àrea o matèria queden especificades en l’apartat B d’aquest pla de treball online. Es fa una distribució coherent conscients de que tot no es pot fer i que les sessions de treball han de donar lloc a tot el desenvolupament de la sessió: explicació o visualització d’un vídeo, part reflexiva i part de treball individual.

2.9.1.2-. Activitats més o menys competencials.

La dificultat de la no presencialitat, la falta d’ interacció real amb l’alumnat i la impossibilitat d’establir un feedback semblant al de l’aula ordinària fa necessària, més que mai, explicacions clares amb suport visual, acotades en el temps i a partir de tòpics propers als alumnes. De la mateixa manera la selecció de temes motivadors o interesants juga un paper importantíssim en els criteris per planificar el treball de les àrees i matèries instrumentals, troncals i d’expressió.

2.9.1.3-. Activitats en equip.

L’ensenyament online ofereix sobretot un treball individual, cadascú des de casa seva i des de un dispositiu propi. De qualsevol manera en el cicle superior de primària hem programat petites activitats de treball en grup aprofitat els desdoblaments d’àrees com l’anglès, per exemple.

La nostra plataforma educativa Microsoft Teams proporciona l’entorn idoni de creació d’equips de treball, xats i videoconferències, de fàcil seguiment pels mestres docents i facilita el treball autònom dels alumnes.

Si algun alumne o família mostra dificultats en connexió i/o equip informàtic és el docent responsable de la matèria qui coordina i facilita el flux d’informació entre l’equip de treball.

2.9.1.4-. Activitats complementàries.

L’escola ofereix a més del currículum prescriptiu un complement educatiu en forma d’activitats complementàries. Aquestes activitats complementaries a la nostra escola formen part de les programacions i estan integrades en les propostes de treball. Anem amb cura de no sobrecarregar els alumnes amb les activitats complementàries a més de les pròpies del currículum prescriptiu.

 

2.9.2.- ESO

 

2.9.1.2 Criteris del treball de les àrees i matèries instrumentals, troncals i d’expressió.

 

L’horari de l’ensenyament on-line de cada grup estable, curs o etapa està previst que sigui el següent (25 hores setmanals):

 

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9h-10h

 

 

 

 

 

10h-11h

 

 

 

 

 

11h-11:30h

esbarjo

esbarjo

esbarjo

esbarjo

esbarjo

11:30h12:30h

 

 

 

 

 

12:30h-13:30h

 

 

 

 

 

13:30h-14:30h

 

 

 

 

 

 

Les hores de docència per als cursos previstes de 1r a 3r d’ESO serien les següents:

 

Àrees instrumentals:

 

 • Tres hores setmanals de Llengua Catalana i Literatura.
 • Tres hores setmanals de Llengua Castellana i Literatura.
 • Quatre hores setmanals de Matemàtiques.

Àrees troncals:

 

 • Quatre hores setmanals de Llengua Anglesa.
 • Dues hores setmanals de Ciències Socials i Geografia.
 • Dues hores setmanals de Biologia i Geologia (Física i Química a 2n d’ESO).

Àrees d’expressió:

 

 • Una hora setmanal de Tutoria.
 • Una hora setmanal d’Educació Física.
 • Una hora setmanal d’Educació Visual i Plàstica.
 • Una hora setmanal de Música (1r i 2n d’ESO).

Altres àrees i hores:

 

 • Una hora setmanal de Tecnologia (3r d’ESO).
 • Dues hores setmanals d’estudi i treball.
 • Una hora setmanal de Religió.

 

 

 

 

Les hores de docència  previstes per a 4t d’ESO serien les següents:

 

Àrees instrumentals:

 

–        Tres hores setmanals de Llengua Catalana i Literatura.

–        Tres hores setmanals de Llengua Castellana i Literatura.

–        Tres hores setmanals de Matemàtiques.

 

Àrees troncals:

 

–        Quatre hores setmanals de Llengua Anglesa.

–        Dues hores setmanals de Ciències Socials i Geografia.

–        Dues hores setmanals de Filosofia.

Àrees de matèries optatives:

–        Dues hores setmanals de matèria optativa de modalitat: Física i Química, Biologia i Geologia, Economia, Història de l’Art i Llatí.

Àrea d’expressió:

–        Una hora setmanal d’Educació Física.

         Altres àrees i hores:

–        Dues hores setmanals d’estudi i treball.

–        Una hora setmanal de Religió.

–        Una hora setmanal de Tutoria.

–        Una hora setmanal d’orientació acadèmica.

Entenem que els alumnes necessiten complir amb les exigències acadèmiques i normatives de l’avaluació, per tant és necessari el retorn d’activitats orals i escrites.

Amb aquest pla busquem la coherència avaluativa en tota l’escola, tot i que depenent de l’etapa la temporalització i activitats d’avaluació varien substancialment. Però el comú denominador és que totes les activitats realitzades poden ser element d’avaluació i poden ajudar a l’alumne.

Els criteris d’avaluació es comuniquen als alumnes i famílies així com quan seran avaluats a través dels canals de comunicació de l’escola: correu electrònic, app de l’escola i plataforma educativa Microsoft Teams.

En la situació d’ensenyament a distància permet nous escenaris d’avaluació com són les connexions online, tasques realitzades i retornades, qüestionaris, videoconferències, etc.

La plataforma educativa Microsoft Teams permet fer el retorn personalitzat i amb comentaris de les tasques avaluades.

Cada departament  pedagògic vetllarà pel disseny de les activitats de formació competencial. Aquestes activitats hauran de tenir formats clars i concrets i aprofitaran el ventall de propostes pedagògiques i eines digitals que ofereix aquest model educatiu. També vetllaran pel disseny d’activitats i/o treballs d’avaluació.

La família a través de l’usuari de l’alumne i si s’escau a través d’un altra canal telemàtic, podrà comunicar-se amb el tutor del grup estable o tutor auxiliar, i a la inversa. També si s’escau, el gabinet psicopedagògic coordinat degudament amb els tutors de cada grup estable,  establirà comunicació amb les famílies.

5. Concrecions per a Batxillerat

Com es menciona en el punt 2b, l’organització dels grups estables de Batxillerat serà en funció de les matèries comunes. Si el professor no pertany al grup estable utilitzarà totes les mesures de seguretat establertes.

1r de Batxillerat s’impartiran les matèries de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Filosofia, CMC, Educació Física i Religió segons les següents tutories:

 

CURS – NIVELL – GRUP

NOMBRE D’ALUMNES

PROFESSORAT ESTABLE

ALTRES DOCENTS

(amb mesures de seguretat)

ESPAI

estable d’aquest grup

1r BTX A

34

1

15

Aula 1A

1r BTX B

33

1

15

Aula 1B

1r BTX C

33

1

15

Aula 1C

 

A 2n de Batxillerat s’impartiran les matèries de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Història de la Filosofia e Història segons les següents tutories:

 

CURS – NIVELL – GRUP

NOMBRE D’ALUMNES

PROFESSORAT ESTABLE

ALTRES DOCENTS

(amb mesures de seguretat)

ESPAI

estable d’aquest grup

2n BTX A

32

1

14

Aula 2A

2n BTX B

33

1

15

Aula 2B

2n BTX C

38

1

15

Aula 2C

 

Les matèries d’idioma estranger, Anglès, Francès i Alemany es repartiran per nivells, utilitzant per part dels alumnes i professors totes les mesures de seguretat establertes.

ACTIVITAT O MATÈRIA

GRUPS ESTABLES DELS QUALS PROVENEN ELS ALUMNES

DOCENT

HORARI (NOMBRE D’HORES O SESSIONS SETMANALS)

OBSERVACION

S (si escau)

Matemàtiques I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Matemàtiques II

2_BTX_C

1

4

 

Llatí I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Llatí II

2_BTX_A

1

4

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

2_BTX_A

2_BTX_B

1

4

 

Fonaments de les Arts I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Fonaments de les Arts II

2_BTX_A

1

4

 

Física I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Física II

2_BTX_C

1

4

 

Química I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Química II

 

2_BTX_C

1

4

 

Biologia I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Biologia II

2_BTX_B

2_BTX_C

1

4

 

T. industrial I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

T. industrial II

2_BTX_C

1

4

 

D. tècnic I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

D. tècnic II

2_BTX_A

2_BTX_C

1

4

 

Economia d’Empresa I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Economia d’Empresa II

2_BTX_A

2_BTX_B

2_BTX_C

1

4

 

HMC

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Literatura Universal

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Literatura Castellana

2_BTX_A

2_BTX_B

1

4

 

Literatura Catalana

2_BTX_A

2_BTX_B

1

4

 

Geografia

2_BTX_A

2_BTX_B

1

4

 

H. de l’Art

2_BTX_A

2_BTX_B

2_BTX_C

1

4

 

D. artístic I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

D. artístic II

2_BTX_A

2_BTX_C

1

4

 

Volum

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

4

 

Disseny

2_BTX_A

2_BTX_B

2_BTX_C

2

4

 

Cultura Audiovisual I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

2

2

 

Cultura Audiovisual II

2_BTX_A

2_BTX_B

2_BTX_C

2

4

 

Psicologia I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

2

2

 

Psicologia II

2_BTX_A

2_BTX_B

1

2

 

Intr. Biologia I

1_BTX_A

1_BTX_B

1_BTX_C

1

2

 

Intr. Biologia II

2_BCH A

2_BCH_B

1

2

 

En el cas que s’hagués de confinar  un grup estable, un curs, o tota l’etapa de Batxillerat les mesures que hem establert per continuar la labor docent seria un model online amb la plataforma Teams de Microsoft.

 

Si només és necessari confinar un grup estable podria mantenir-se un model híbrid amb no presencialitat del grup confinat, i presencialitat dels altres grups.

 

Si el confinament afecta a tot el curs, el model a seguir seria el model online per a tot el curs, i idènticament si el confinament és de tota la etapa.

 

Els horaris del curs 2020 – 2021 estan pensats per poder-se mantenir pràcticament iguals amb tots dos models.

 

El model online comprèn diferents mètodes per impartir classe. La que més eficàcia ens ha donat són les classes en streaming en directe, on el professor fa classe i els alumnes poden interactuar preguntant, o aportant informació en el mateix moment. També inclou la programació de treball per realitzar en l’hora de classe i amb al professor en contacte, així com la correcció de deures i treballs que han realitzat els alumnes prèviament de forma autònoma.

Document descarregable

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.