fbpx

Reglament

Normes de convivència

Aquest document pretén ser una guia bàsica del calendari i la normativa de l’àmbit escolar per al professorat i els alumnes. L’objectiu del mateix és facilitar la dinàmica de la vida del centre.

Pel que fa al calendari s’inclouen entre altres, les dates d’exàmens d’avaluació i el lliurament de butlletins de notes, a més de les activitats previstes i programades abans de l’inici de curs.

Una part important del document que presenta novetats respecte a cursos anteriors és el capítol II referent als criteris acadèmics, on s’especifiquen els percentatges de cada avaluació i el valor afegit que representa la nota d’actitud.

Finalment, l’últim apartat referent a la normativa de convivència i ús d’instal·lacions presenta també novetats.

1

1. Calendari

A. Calendari acadèmic

Exàmens 29 Novembre – 4 Desembre
Enviament butlletí 18 Desembre
2n període avaluatiu 5 Desembre – 12 Març
Exàmens 7 Març – 12 Març
Enviament butlletins 25 Març
3r període avaluatiu 13 Març – 21 Juny
Exàmens 2n Batxillerat 13 Maig – 17 Maig
Enviament butlletins 27 Maig
Exàmens ESO i 1r Batxillerat 13 Juny – 18 Juny
Enviament butlletins 28 Juny
Publicació activitats reforç estiu 3 Juliol
Preparació PAU
Classes de preparació extraordinàries 21 Maig – 7 Juliol
PAU 11- 13 Juny pendent de confirmació
Proves extraordinàries
Matèries pendent de 1r Batxillerat 11 i 12 Abril
Matèries pendents de 2n Batxillerat 13 Juny -18 Juny
Proves extraordinàries ESO i Batx. 2-3 Setembre
Entrega de butlletins 5 Setembre
1r període avaluatiu 12 Setembre – 4 Desembre

B. Calendari d'activitats

 • Inici de curs – Dimecres 12 de Setembre
 • Festa local, La Mercè – Dilluns 24 de Setembre
 • Nostra Senyora del Pilar – Divendres 12 d’Octubre
 • Festivitat de Tots els Sants – Dijous 1 de Novembre
 • Festiu Constitució espanyola – Dijous 6 de Desembre
 • Festiu (lliure disposició del centre) – Divendres 7 de Desembre
 • Últim dia lectiu abans de Nadal – Divendres 21 de Desembre
 • Inici classes 2n trimestre – Dimarts 8 de Gener
 • Festiu (lliure disposició del centro) – Dilluns 4 de Març
 • Últim dia lectiu abans de Setmana Santa – Divendres 12 d’Abril
 • Primer dia lectiu després de Setmana Santa – Dimarts 23 d’Abril
 • Festiu Sant Josep Obrer – Dimecres 1 de Maig
 • Festa local, 2a Pasqua – Dilluns 10 de Juny
 • Últim dia lectiu del curs –Divendres 21 de Juny

1r trimestre: Estança a Irlanda alumnes de 2n, 3r i 4t ESO.

5 de Setembre: Reunió de pares ESO i Batxillerat a les 20h.

20 i 21 de Setembre: convivència tutorial 1r ESO.

27 al 29 de Setembre: viatge cultural a Madrid (2n Batxillerat Història de l’Art).

1 d’Octubre: Entrega del treball d’investigació. (2n Batxillerat).

10-14 de Desembre: Work Experience (1r Batxillerat).

19 al 22 de Desembre: viatge cultural a Roma (2n Batxillerat Història de l’Art).

A determinar 3ª o 4ª setmana de Gener: viatge cultural al CERN de Ginebra, Suïssa (2n Batxillerat Ciències).

13-16 de Març: viatge cultural a París (2n Batxillerat Història de l’Art).

A determinar, última setmana de Març o primera d’Abril viatge cultural a Brussel·les (2n Batxillerat Economia).

3 – 7 Abril: a determinar, intercanvis 2a llengües estrangeres 4t ESO.

8-9-10 de Maig: Crèdits de Síntesis 1r i 2n ESO.

A determinar: peregrinació pastoral.

30 de Maig: Graduació 2n Batxillerat.

29 de Maig: Confirmació.

2. Criteris Acadèmics ESO i Batxillerat

A principi de curs, el tutor explicarà els criteris generals d’avaluació. A l’escola es realitzen tres avaluacions trimestrals, una avaluació ordinària final i una avaluació extraordinària final. La nota de cada avaluació trimestral serà la resultant de:

– 50% de l’examen final d’avaluació.
– 50% de les notes de seguiment del professor al llarg de l’avaluació.
– La nota d’actitud serà qualitativa, i s’afegirà a la nota d’avaluació resultant seguint el següent barem:

A: 1 punt addicional.
B: 0,5 punt addicional.
C: sense suma ni resta addicional.
D: -0,5 punt de sostracció.
E: -1 punt sostracció.

La nota d’avaluació ordinària final serà la resultant de:

– un 25% de la nota final de la primera avaluació.
– un 35% de la nota final de la segona avaluació.
– un 40% de la nota final de la tercera avaluació.

L’avaluació extraordinària final es realitzarà els primers dies de setembre (excepte en el curs de 2n de Batxillerat que es realitzarà al juny i que constarà només de l’examen), i estarà formada per:

– Un treball que serà avaluat (30% de la nota final).
– Un examen (70% de la nota final).

Sobre les proves d’avaluació

– Tots els controls, exercicis, proves, treballs … realitzats durant l’avaluació vigent, una vegada corregits, es lliuraran als alumnes durant la mateixa avaluació en curs.

Revisió dels exàmens finals i proves de recuperació de matèries pendents de cursos anteriors

– L’alumne farà la revisió del seu examen final quan el professor realitzi la correcció d’aquest.

– Si la família vol veure l’examen final d’una avaluació haurà de demanar cita al tutor dins dels cinc dies hàbils després del dia de revisió de l’examen per part de l’alumne.

– La revisió de l’examen extraordinari per part de l’alumne i la família s’efectuarà durant els dos dies hàbils després de la realització d’aquest.

– Els exàmens finals de les avaluacions ordinàries i extraordinàries, els treballs de recuperació d’estiu i les proves de matèries pendents de cursos anteriors romandran en el centre fins a l’1 d’octubre del curs següent.

 1. La forma d’iniciar la classe serà posats tots en peus, alumnes i professor, i amb el material necessari damunt de la taula.
 2. L’acumulació de retards no justificats d’un alumne en una mateixa matèria serà considerada una falta greu i tindrà implicacions en la nota d’avaluació.
 3. Igualment, un nombre massa elevat d’absències encara que siguin justificades, pot comportar perdre el dret a l’avaluació.
  1. L’alumne està obligat a realitzar totes les proves acadèmiques que s’estableixin en cada matèria en el moment indicat. Especialment en Batxillerat, si per algun motiu justificat un alumne no hagués pogut presentar-se a alguna prova, la realitzarà el mateix dia a les 17h o el primer dia d’assistència al centre a les 17h. En casos de malaltia o d’absències justificades de llarga durada, a criteri del claustre, es podran programar proves extraordinàries per a la correcta avaluació de l’alumne.
  2. Qualsevol intent o infracció en una prova, control, examen, treball (plagi, còpia) serà sancionat amb una qualificació de 0 en aquesta. Si es produeix en un examen d’avaluació, a més d’aquesta qualificació se suspendrà l’actitud amb una E.
  3. L’alumne que cometi una falta d’assistència sense justificar en l’hora o hores prèvies als exàmens, serà sancionat amb una reducció en la qualificació de la puntuació obtinguda, a criteri del professor de la matèria.
  4. El lliurament dels treballs proposats només es pot realitzar en la data programada. Quan per causes alienes l’alumne no el pugui lliurar en la data indicada, haurà d’advertir-lo amb antelació.
  5. Els alumnes d’ESO han de tenir al dia les llibretes i la carpeta corresponent a cadascuna de les matèries. El treball realitzat en aquests, forma part de l’avaluació de la matèria, per tant, és responsabilitat dels alumnes organitzar-lo com el professor indiqui i portar-lo sempre al col·legi.
  6. Condicions de presentació dels treballs:

  – Els treballs han de presentar-se manuscrits o mecanografiats, a criteri del professor.

  En la portada ha de figurar el títol, la matèria i curs, nom del professor i nom complet de l’alumne.

  – Els treballs hauran d’incloure la següent estructura:

  Portada.
  Índex (amb numeració de pàgines).
  Introducció.
  Cos del treball.
  Conclusió.
  Bibliografía.

En les dues etapes, es consideraran com a inacceptables una sèrie d’errors fonamentals: ortogràfics i si escau, morfosintàctics, que restaran de la nota de cada examen. Igualment, es penalitzarà l’ús incorrecte del vocabulari específic de cada matèria. Cada error ortogràfic restarà 0,1 en la qualificació final fins a un màxim de dos punts, excepte en les matèries de Llengua i Literatura Castellana i Llengua i Literatura Catalana, que no tindran límit de penalització.

No s’acceptarà la presentació de cap examen, exercici o treball amb mala cal·ligrafia. Això pot implicar criteri del professor el suspens d’aquest.

 1. Des de l’inici de la classe, els alumnes tindran cinc minuts per a canviar-se al vestuari.
 2. L’equipament per a la classe d’Educació Física és la del col·legi: samarreta amb el logo, pantalons blaus curts i xandall del col·legi.
 3. Es valorarà l’assistència a classe segons el següent barem:
 • Tres faltes injustificades=? avaluació suspesa.
 • Cinc o més faltes justificades= màxima nota de 5.
 • Una falta d’equipació=? una falta justificada.
 • Tres retards= una falta injustificada.
 1. Els alumnes amb cinc o més mancades justificades faran un treball escrit relacionat amb la matèria.
 2. Els alumnes lesionats amb justificació mèdica romandran a la biblioteca del centre, i no se’ls computarà el barem anterior. Si la lesió és de llarga durada, faran un treball escrit relacionat amb la matèria.
 3. Els delegats de curs lliuraran al professor la llista d’assistència a l’inici de la classe.
 4. Convalidació de la matèria: els alumnes amb una dedicació intensiva a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar durant el primer trimestre del curs l’aplicació d’un PI que inclogui el reconeixement de la matèria d’Educació Física. Ha d’adjuntar-se per a la sol·licitud la següent documentació:
 • Sol·licitud signada per l’alumne i els seus pares o tutors.
 • Certificat del Consell Català de l’Esport (Av. Dels Països Catalans no 12 ?08950 Esplugues del Llobregat).

En casos excepcionals que l’alumne no disposi del certificat del Consell Català de l’Esport però les seves circumstàncies individuals i la seva dedicació intensiva a l’esport així ho justifiqui amb una dedicació horària de nou o més hores setmanals d’activitat física reconeguda per la Federació esportiva corresponent, podrà sol·licitar al director del centre gaudir de la mateixa convalidació.

3. Normes de Convivència

INFANTIL I PRIMÀRIA

INFANTIL 1r Cicle

Les entrades i sortides dels alumnes de 1r Cicle d’Educació Infantil (P-0, P-1 i P-2) s’efectuaran pel nou edifici situat al carrer d’Arnús i de Garí.

Els pares deixaran i recolliran als seus fills a les respectives aules.

INFANTIL 2n Cicle

Les entrades i sortides dels alumnes de 2n Cicle d’Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) s’efectuaran per les portes situades a l’Av. Pearson.

Els pares acompanyaran als seus fills fins a les respectives aules i els recolliran en les mateixes una vegada acabades les classes.

Les portes d’accés al col·legi de l’Av. Pearson es tancaran a les 8.50 per raons d’ordre i seguretat. A partir d’aquesta hora els pares deixaran als seus fills en la recepció del col·legi (Miret i Sans). Des d’allí els alumnes aniran a les classes sols, o acompanyats per personal del centre, depenent de l’edat.

Fins a les 8:50h no es permetrà l’entrada d’alumnes per la recepció del col·legi.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració amb aquestes noves mesures, pensem que ajudaran molt al bon funcionament del col·legi i de les classes, que es veuen constantment interrompudes per l’arribada escalonada dels alumnes.

PRIMÀRIA

Entrades:

L’entrada dels alumnes d’Educació Primària s’efectuarà per les portes situades en l’Av. Pearson.

Els pares acompanyaran, si és necessari, als seus fills als següents espais perquè el tutor els acompanyi fins a l’aula:

 • 1r i 2n: Pati de Patins.
 • 3r, 4t, 5è i 6è: Pati gran de porteries

Les portes d’accés al col·legi de l’Av. Pearson es tancaran a les 8.50 per raons d’ordre i seguretat. A partir d’aquesta hora els pares deixaran als seus fills en la recepció del col·legi (Miret i Sans). Des d’allí els alumnes aniran a les classes sols, o acompanyats per personal del centre, depenent de l’edat.

Fins a les 8:50h no es permetrà l’entrada d’alumnes per la recepció del col·legi.

Sortides:

Les sortides dels alumnes d’Educació Primària s’efectuaran de la següent manera:

Els alumnes de 1r, 2n i 3r baixaran en ordre acompanyats pel tutor o un professor fins al pati gran (de porteries) on estaran esperant els pares.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è baixaran en ordre acompanyats pel tutor o un professor fins a la porta de l’Av. Pearson 22. (Porta d’escales)

Quan necessitin usar el servei de permanències, aniran a les classes assignades per a això directament, o acompanyats pel tutor o un professor, depenent de l’edat.

La recepció/secretaria del col·legi (carrer Miret i Sans) quedarà destinada únicament a l’atenció de famílies i no per a l’entrada i sortida d’alumnes.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració. Pensem que aquestes noves mesures ajudaran molt al bon funcionament del col·legi.

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

L’entrada i la sortida del centre per a tots els alumnes és per l’Avinguda Pearson no 9.

Horari d’entrada:

Les classes de Batxillerat comencen a les 8h. Els alumnes poden entrar al centre a partir de les 7:45h.

Les classes d’ESO comencen a les 8:30h. De 8:00h a 8:20h els alumnes romandran al pati fins a l’hora d’accés a les aules.

Els alumnes que entrin més tard dels cinc minuts de marge d’inici de les classes es dirigiran a la biblioteca del centre per a romandre en aquesta.

A les 8:05h (Batxillerat) i 8:35h (ESO) els delegats portaran el full d’assistència signat pel professor a biblioteca. S’informarà la família si és necessari.

Horari de sortida:

16:30h per als alumnes d’ESO.

14:30h per als alumnes de Batxillerat (excepte les tardes que no tinguin classe).

Qualsevol alumne que hagi de sortir del centre durant l’horari escolar haurà de mostrar una autorització escrita al tutor o al cap d’estudis (veure apartat 3).

 1. En el cas que el comportament d’algun alumne dins de l’aula impedeixi el normal desenvolupament de la classe i no respongui positivament als advertiments del professor, serà separat de la resta del grup. El professor comunicarà l’incident al més aviat possible al tutor de l’alumne. Aquest, mentrestant, haurà d’anar al despatx del cap d’estudis amb el material necessari per a treballar.
 2. La falta de respecte d’un alumne cap a qualsevol persona de la comunitat educativa (professors, personal no docent o alumnes) serà considerada com una falta greu. Més enllà de les mesures disciplinàries que s’acordin prendre, l’alumne haurà de demanar disculpes a la persona ofesa.
 3. L’acumulació de tres faltes greus de la naturalesa que siguin, es considerarà com una falta molt greu. Es portarà el cas al Consell Escolar, amb la sèrie de mesures que això pot implicar, inclosa l’expulsió temporal o definitiva del centre. La presa d’aquestes mesures disciplinàries, de caràcter extraordinari, serà perfectament compatible amb l’aplicació d’altres mesures correctores que el col·legi consideri que puguin ajudar l’alumne a prendre consciència de la seva situació.
 1. Si un alumne no pot assistir a classe, els pares han de notificar-lo prèviament per escrit al col·legi o el mateix dia per telèfon (tel. 93 203 04 08). Si la família no informa de l’absència d’un alumne, el col·legi considerarà que aquesta es produeix sense el seu coneixement.
 2. En el cas que l’absència s’hagi de produir una vegada l’alumne ja estigui en el col·legi, serà necessari que tingui una autorització signada pels pares. L’haurà de mostrar al tutor o al cap d’estudis i lliurar-la en Porteria abans de sortir del centre.
 3. La falta de puntualitat d’un alumne es considerarà una falta de disciplina lleu si no està acompanyada de la corresponent justificació.
 4. Si hi hagués reiteració en aquestes faltes la família serà informada per escrit mitjançant un avís disciplinari que haurà de ser signat i retornat al col·legi. En cas de no haver-hi una modificació en la conducta, la falta es considerarà de caràcter acadèmic i tindrà conseqüències en l’avaluació, tal com es preveu en el punt 2n dels Criteris Acadèmics.
 5. L’absència no justificada d’un alumne serà considerada una falta greu i implicarà la presa de mesures disciplinàries severes perquè no es torni a repetir.
 1. La condició del col·legi com a àmbit de treball i de millora personal té com a conseqüència natural que la manera de vestir sigui senzilla, correcta i discreta. La roba, el pentinat i els complements han de ser adequats a la dignitat i a l’àmbit acadèmic.
 2. L’uniforme del col·legi és obligatori per a tots els alumnes d’ESO. Els alumnes han de prestar especial atenció en l’adequació de les peces de vestir i especialment en la correcta mesura de la faldilla.
 3. L’ús de pírcings, tatuatges, pentinats poc apropiats i tenyits estridents no està permès. Respecte als nois no està permès l’ús d’arracades.
 4. En cas d’incompliment dels punts anteriors, prèvia comunicació amb la família, haurà de tornar a casa perquè adeqüi la seva forma de vestir a la pròpia de l’àmbit escolar. En cas de no poder notificar-ho a la família immediatament, l’alumne serà separat de la resta de companys fins que pugui anar a casa a canviar-se.
  És necessari l’ús de l’uniforme d’Educació Física, en les hores d’aquesta matèria. Les activitats realitzades dins dels laboratoris requereixen l’ús de bata o roba de protecció adequada.
 5. La normativa relativa a les formes del vestir és de compliment en qualsevol acte acadèmic (inclosos aquells que es realitzin fora del recinte/horari escolar) així com en els actes no acadèmics que es realitzin dins del recinte escolar.
 1. L’alumne utilitzarà tot el material escolar només per a la finalitat que té. Quan un alumne utilitzi incorrectament l’agenda escolar, els quaderns, els llibres de text, el carpesano o les llibretes, el professor de la matèria podrà retenir aquest material. Aquesta norma implica, si escau, la compra de material escolar nou.
 2. La deterioració irresponsable de les dependències i objectes escolars així com de les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, serà mereixedor d’una mesura correctiva per part de la direcció del centre i pot arribar a considerar-se falta greu.
 3. No està permès en el col·legi l’ús d’aparells que no formin part d’una activitat escolar, tals com reproductors audiovisuals, videojocs, mòbils, auriculars… així com revistes i fotografies que no corresponguin a l’àmbit acadèmic. Si es porten al col·legi han d’estar guardats i desconnectats durant la jornada escolar. En cas contrari, quedaran retinguts durant una setmana o fins que el pare o tutor el reculli personalment en la Secretaria del Centre, abans de les 17h. Els alumnes de Batxillerat podran usar el mòbil únicament en els temps de descans.
 4. En el col·legi no es permeten ni les vendes ni els intercanvis. L’alumne ha de portar al centre només el necessari per al seu treball. No ha de portar objectes de valor i ha d’utilitzar la taquilla que està a la seva disposició. El centre no es responsabilitza dels objectes personals de l’alumne.
 5. No es permet menjar fora del temps i llocs habilitats.
 6. Respecte al tabac, en compliment de la normativa general, no es permet fumar dins de les dependències escolars ni en altres actes acadèmics, inclosos els que es realitzin fora de l’horari i les dependències escolars.
 7. L’acció educativa del col·legi no es limita al recinte escolar sinó que aconsegueix la relació entre tots els membres de la comunitat educativa i aquestes normes són exigibles també, fora dels límits del centre.

L’horari és de dilluns a divendres des de les 8h fins a les 19h.

És un lloc per a treballar i estudiar en silenci.

Si algun alumne vol consultar un llibre, haurà de demanar-lo al professor que estigui en biblioteca; una vegada consultat li ho retornarà. Si vol accedir a l’ús dels ordinadors per a la realització d’activitats acadèmiques, haurà de demanar-lo al professor. Usarà el seu nom d’usuari i contrasenya, sol·licitant-la amb antelació en la Secretaria del centre.

L’autoservei de fotocòpies per als alumnes està situat en Biblioteca i en Porteria. Funciona amb targetes que es poden obtenir en Secretaria, recarregant el saldo quan sigui necessari.

La Cafeteria la poden utilitzar els alumnes de 2n cicle d’ESO i Batxillerat, durant els descansos.

Al menjador, en principi, tots els alumnes mengen de tot. L’única raó que pot variar aquesta norma és una consideració mèdica. Els alumnes que tinguin qualsevol tipus d’al·lèrgia a determinats aliments, hauran de portar el corresponent certificat mèdic a l’inici de curs. Quan hagin de menjar un menú de dieta es comunicarà a través de l’agenda de l’alumne o en Secretaria.

 1. En l’etapa d’educació infantil, l’uniforme està compost per: un xandall blau marí amb el logo del col·legi en la dessuadora, samarreta blanca amb el logo, mitjons blancs i bambes esportives blanques.

  A partir de l’últim curs d’educació infantil, en P5, el xandall s’utilitza dos dies a la setmana (els dies que realitzin esport). Els altres tres dies restants, els nens portaran pantalons grisos i les nenes faldilla grisa de taules, pol blanc amb el logo del col·legi, jersei blau marí amb el logo del col·legi, mitjons blau marí i sabates blava marí o negres. L’abric també haurà de ser blau marí.

 2. Més informació sobre condicions i on adquirir-ho aquí.

  Normativa general d’Educació Física

  Ed. Primària: 1r, 2n i 3r

  1. L’equipament del col·legi per a la classe d’Educació Física és la següent: samarreta amb el logo, pantalons blaus llargs a l’hivern i curt a l’estiu, dessuadora del col·legi, mitjons blancs i bambes blanques sense cordons.
  1. Els alumnes d’aquests cursos han de venir amb l’equipament posat des de casa els dies assignats En cas contrari no podran participar en la classe d’Educació física. Hauran de romandre en una aula on s’imparteixi una altra assignatura.
  1. Des de la recepció del col·legi, no podran trucar als pares perquè portin la bossa amb l’equipament.
  1. Els alumnes lesionats o malalts, amb justificació mèdica o nota en l’agenda, signada pels seus pares, romandran en una aula del centro en que s’imparteixi una altra assignatura.

  Si la lesió és de llarga durada, faran un treball escrit relacionat amb la matèria.

  Ed. Primària: 4t, 5è i 6è

  1. Abans de l’inici de la classe d’Educació Física i després d’aquesta, els alumnes hauran de canviar-se en el vestuari, tot i que la classe sigui a primera hora.
  2. L’equipament del col·legi per a la classe d’Educació Física és la següent: samarreta amb el logo, pantalons blaus llargs a l’hivern i curt a l’estiu, dessuadora del col·legi, mitjons blancs i bambes blanques.

  Quan s’oblidin la bossa d’Educació Física no podran participar en aquesta classe. Hauran de romandre en una aula on s’imparteixi una altra assignatura.

  Des de la recepció del col·legi, no podran trucar als pares perquè portin la bossa amb l’equipament.

  1. Si l’alumne acumula tres faltes d’equipament, es comunicarà als seus pares a través de l’agenda. Aquest fet afectarà la nota final de l’assignatura.
  2. Els alumnes lesionats o malalts, amb justificació mèdica o nota en l’agenda signada pels seus pares, romandran en una aula en què s’imparteixi una altra assignatura.

  Si la lesió és de llarga durada, faran un treball escrit relacionat amb la matèria.

  1. Els alumnes hauran de dutxar-se al final de la classe.

NORMES D’ÚS DEL SERVEI D’ACOLLIDA/PERMANÈNCIES

És un servei gratuït, dirigit a famílies que per raons organitzatives o laborals necessitin que els alumnes romanguin en el centre fora de l’horari escolar.

HORARIS

 • INFANTIL:
 • matins de 8h a 8:45h
 • tardes de 16:35h a 17:45
 • PRIMÀRIA:
 • matins de 8h a 8:45h
 • tardes de 16:35 a 17:45

NORMES D’UTILITZACIÓ

 • Els alumnes que hagin d’utilitzar el servei d’acolliment i/o permanències, hauran de fer-lo en els llocs assignats per a això. En cap cas podran utilitzar altres espais (patis, recepció, aules…)
 • L’ús d’aquest servei es limitarà a l’horari assenyalat, no podent prolongar-se més enllà dels límits marcats pel col·legi. En el cas que la recollida dels alumnes es realitzi després de les 18h, es passarà en el rebut un cobrament de 15 euros per alumne i dia.
 • Els alumnes hauran d’observar dins d’aquest servei les normes de convivència marcades per a la resta de les activitats escolars, tals com:

– Respecte i obediència a les persones encarregades de la vigilància (monitors o professors)

– Respecte i cura del material i el lloc en què es realitzin les permanències

– Respecte als companys i a les activitats que en cada nivell es realitzin

L’incompliment d’alguna d’aquestes normes obligarà el col·legi a prohibir la utilització d’aquest servei a les famílies o alumnes implicats.

Documents descarregables

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.