fbpx

Projecte de llengües

Els alumnes al llarg de la seva escolarització treballen
les diverses assignatures en Castellà, Català i Anglès. A partir de 5è de primària una segona llengua extrangera.

Conscients de la necessitat actual que els alumnes siguin competents en el major nombre possible de llengües, el nostre col·legi aposta per un model plurilingüe des de les primeres etapes. Un model que garanteixi a la gran majoria de l’alumnat que, una vegada acabada la seva etapa escolar, podran comunicar-se sense dificultat en 4 idiomes com a mínim.

L’aprenentatge de l’anglès no es redueix a la classe de llengua. Igual que succeeix amb el castellà i el català, l’anglès s’integra en altres assignatures (Physical Education, Home Economics…). D’aquesta manera, els alumnes són capaços no sols de parlar sinó també de pensar en diversos idiomes, atès que es habituan a usar la llengua diàriament en contextos i situacions molt diferents.

 

Educació Infantil

En l’etapa d’infantil, els alumnes realitzen un procés d’immersió en tres llengües, que són el castellà, català i anglès. L’anglès s’integra en la jornada lectiva amb naturalitat: forma part de l’hora de menjar, de les cançons que aprenen, dels contes que expliquen, dels jocs que realitzen…

Projecte de llengües 5

Primària i Secundària

En les etapes de primària i secundària, la manera de treballar l’anglès és incidint en totes les habilitats que la llengua comprèn (oral, escrita, lectora i gramàtica) mitjançant diferents metodologies: Total Physical Response (TPR), Lotta Lara i Whole Brain Teaching, WBT (que és una tècnica del mètode Classroom Management).

TPR se centra en respondre verbal i físicament davant nous aprenentatges; l’objectiu de Lotta és reforçar la fluïdesa oral i la gramàtica dels estudiants amb la lectura de llibres o textos. WBT, com el seu nom indica, s’usa a l’aula per a mantenir ocupades totes les parts del cervell de l’alumne en les diferents activitats que es plantegen.

A partir de 5è de primària els alumnes trien una segona llengua estrangera –francès o alemany– que cursaran fins al final del seu cicle escolar.

En acabar els seus estudis en el col·legi, un ampli percentatge dels nostres alumnes té el nivell corresponent a la titulació B2 o C1.

Característiques

Sense llibres de text

El Castellà i el Català es treballen en tota l'etapa sense llibres de text. Partint de textos literaris i de lectures diverses s'aprofundeix en el lèxic, la gramàtica, la comprensió, l'escriptura, la sintaxi…

Actitud de participació

En una actitud participativa del professor i dels alumnes a l'aula.

Quatre grups d'anglès

En el cas de les llengües estrangeres, són un mínim de quatre grups d'anglès. El seu aprenentatge ve reforçat per matèries com Physical Education i Home Economics

Desdoblament d'idiomes

La segona llengua estrangera es reforça en l'etapa amb desdoblaments de Francés i Alemany, així amb la introducció de l'Italià.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.