fbpx

Organització del centre

Normes de convivència

Aquest document pretén ser una guia bàsica de la normativa de l’àmbit escolar per a les famílies i els alumnes. L’objectiu del mateix  és facilitar la dinàmica de la vida del centre.

1

Normes de Convivència

INFANTIL I PRIMÀRIA

INFANTIL 1r Cicle

Les entrades i sortides dels alumnes de 1r Cicle d’Educació Infantil (P-0, P-1 i P-2) s’efectuaran pel nou edifici situat al carrer d’ Arnús i de Garí.

Els pares deixaran i recolliran als seus fills en les respectives aules.

INFANTIL 2n Cicle

Les entrades i sortides dels alumnes de 2n Cicle d’Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) s’efectuaran per les portes situades en l’Av. Pearson.

Els pares acompanyaran als seus fills fins a les respectives aules i els recolliran en les mateixes una vegada acabades les classes.

Les portes d’accés al col·legi de l’Av. Pearson es tancaran a les 8.50 per raons d’ordre i seguretat. A partir d’aquesta hora els pares deixaran als seus fills en la recepció del col·legi (Miret i Sans). Des d’allí els alumnes aniran a les classes sols, o acompanyats per personal del centre, depenent de l’edat.

Fins a les 8:50h no es permetrà l’entrada d’alumnes per la recepció del col·legi.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració amb aquestes noves mesures, pensem que ajudaran molt al bon funcionament del col·legi i de les classes, que es veuen constantment interrompudes per l’arribada escalonada dels alumnes.

PRIMÀRIA

Entrades:

L’entrada dels alumnes d’Educació Primària s’efectuarà per les portes situades en l’Av. Pearson 26 (porta negra) i van directament a les seves classes.

Les portes d’accés al col·legi de l’Av. Pearson es tancaran a les 8.50 per raons d’ordre i seguretat. A partir d’aquesta hora els pares deixaran als seus fills en la recepció del col·legi (Miret i Sans). Des d’allí els alumnes aniran a les classes sols, o acompanyats per personal del centre, depenent de l’edat.

Fins a les 8:50h no es permetrà l’entrada d’alumnes per la recepció del col·legi.

Sortides:

Les sortides dels alumnes d’Educació Primària s’efectuaran de la següent manera:

Els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t baixaran en ordre acompanyats pel tutor o un professor fins al pati gran (de porteries) on estaran esperant els pares.

Els alumnes de 5è i 6è baixaran solos fins al pati de porteries.

Quan necessitin usar el servei de permanències, aniran a les classes assignades per a això directament, o acompanyats pel tutor o un professor, depenent de l’edat.

La recepció/secretaria del col·legi (carrer Miret i Sans) quedarà destinada únicament a l’atenció de famílies i no per a l’entrada i sortida d’alumnes.

Agraïm per endavant la vostra col·laboració. Pensem que aquestes noves mesures ajudaran molt al bon funcionament del col·legi.

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

L’entrada i sortida del centre, per a tots els alumnes, és per l’Av. Pearson, 9.

Horari d’entrada

Les classes de batxillerat comencen a les 8.00h. Els alumnes poden entrar al centre a partir de les 7.45h. Les classes d’ESO comencen a les 8.30h. De 8.00h a 8.20h els alumnes romandran al pati fins a l’hora d’accés a les aules. Els alumnes que entrin més tard dels set minuts de marge d’inici de les classes, no podran entrar a l’aula, romanent en el passadís.

Horari de sortida

Sortida a les 16.30h per als alumnes d’ESO i 14.30h per als alumnes de Batxillerat (excepte en el cas d’alguna activitat programada).

Qualsevol alumne que hagi de sortir del centre durant l’horari escolar, haurà de mostrar una autorització per escrit signada pels seus pares dirigida al tutor/a o al cap/a d’estudis o bé telemàticament, escrivint un missatge a través de l’APP “Abat Oliba”.

I. L’equip directiu, el claustre de professors i el PAS vetllaran per mantenir un clima escolar agradable i segur per a tots els membres de la comunitat educativa.

II. Els alumnes que alterin la convivència escolar (per exemple, agressions físiques o verbals, difamacions, intimidacions i/o vexacions a altres membres de la comunitat educativa, mal ús de les instal·lacions escolars o del mobiliari…) dins del col·legi o en els voltants d’aquest, prèvia reflexió per part de tutors, professors o membres de l’equip directiu, seran advertits i/o sancionats. La sanció podrà ser des d’una expulsió d’un dia en biblioteca durant la jornada escolar fins a l’expulsió del centre escolar per un màxim de noranta dies. L’equip directiu, una vegada analitzats els fets, valorarà la gravetat dels mateixos i resoldrà d’acord amb els mecanismes disciplinaris vigents, propis i/o de l’administració educativa.

III. Els alumnes que alterin la convivència escolar fent ús de dispositius electrònics dins o fora del recinte escolar (per exemple, agressions verbals, difamacions, intimidacions i/o vexacions a través de les xarxes socials incloent la difusió de fotografies, àudios o vídeos d’altres membres de la comunitat educativa o de qualsevol imatge censurable…) seran sancionats amb una expulsió del centre escolar. La sanció podrà ser d’entre dues a noranta dies. L’equip directiu, una vegada analitzats els fets, valorarà la gravetat dels mateixos i resoldrà d’acord amb els mecanismes disciplinaris vigents, propis i/o de l’administració educativa.

I. Si un alumne no pot assistir a classe, els pares han de notificar-lo prèviament per escrit al col·legi o el mateix dia per les altres vies de comunicació (tel. 93 204 08 16 o a través de l’APP “Abat Oliba”). Si la família no informa de l’absència d’un alumne, el col·legi considerarà que aquesta es produeix sense el seu coneixement.

II. En el cas que l’alumne hagi de sortir del col·legi, serà necessari que ensenyi una autorització signada pels pares. L’haurà de mostrar al tutor o al cap d’estudis i lliurar-la en Porteria abans de sortir del centre.

III. La falta de puntualitat d’un alumne es considerarà una falta de disciplina lleu si no està acompanyada de la corresponent justificació.

IV. Si hi hagués reiteració en aquestes faltes la família serà informada per escrit mitjançant un avís disciplinari que haurà de ser justificat a través de l’APP “Abat Oliba”. En cas de no haver-hi una modificació en la conducta, la falta es considerarà de caràcter acadèmic.

I. La condició del col·legi com a àmbit de treball i de millora personal té com a conseqüència natural que la manera de vestir sigui senzilla, correcta i discreta. La roba, el pentinat i els complements han de ser adequats a la dignitat i a l’àmbit acadèmic.

II. L’uniforme del col·legi és obligatori per a tots els alumnes d’ESO. Els alumnes han de prestar especial atenció en l’adequació de les peces de vestir (sabates negres o blava marí i no esportives, pantalons grisos -llargs a partir de 3r ESO-, el jersei. el pol del col·legi i la faldilla). L’ús de la dessuadora del col·legi és opcional.

III. L’ús de pírcings, tatuatges i tenyits estridents no està permès. Respecte als alumnes no està permès l’ús de pendents.

IV. En cas d’incompliment dels punts anteriors, prèvia comunicació amb la família, haurà de tornar a casa perquè adeqüi la seva forma de vestir a la pròpia de l’àmbit escolar.

V. És necessari l’ús de l’uniforme d’Educació Física en les hores d’aquesta matèria. Les activitats realitzades dins dels laboratoris requereixen l’ús de bata.

VI. La normativa relativa a les formes del vestir és de compliment en qualsevol acte acadèmic (inclosos aquells que es realitzin fora del recinte/horari escolar) així com en els actes no acadèmics que es realitzin dins del recinte escolar tant en l’etapa de l’ESO com en Batxillerat.

I. No es permet l’ús de dispositius electrònics dins del recinte escolar ni en els voltants del col·legi. Dins del col·legi es recomana dipositar-lo apagat dins de la taquilla individual de cada alumne.

II. En cas d’utilització d’aquest, sense un permís específic d’un professor per un motiu puntual i justificat, se li retirarà el dispositiu electrònic a l’alumne, quedant retingut durant una setmana en el centre escolar. Els pares, si així ho desitgen, podran retirar-ho acudint presencialment a la secretaria del centro en horari escolar.

III. Abans d’entrar en el vestuari els alumnes dipositaran el seu dispositiu electrònic dins d’una caixa habilitada per a això, sent custodiada en un lloc segur pel professor d’Educació Física. En finalitzar la classe i després de sortir del vestuari l’alumne recollirà el seu dispositiu.

IV. L’ús d’un dispositiu electrònic dins del vestuari o en els lavabos serà sancionat amb una expulsió del centre escolar. L’expulsió podrà ser d’entre dues a noranta dies. L’equip directiu, una vegada analitzats els fets, valorarà la gravetat dels mateixos i resoldrà d’acord amb els mecanismes disciplinaris vigents, propis i/o de l’administració educativa.

V. En totes les sortides escolars, convivències, crèdits de síntesis o activitats similars no podrà utilitzar-se cap dispositiu electrònic. A partir de 2n cicle d’ESO i en Batxillerat, en el cas que es requereixi la seva utilització per les característiques de l’activitat, l’equip de professors especificarà quan, on i amb quina finalitat es podrà usar. En aquest cas, l’incompliment del seu ús correcte comportarà retirar el dispositiu electrònic durant una setmana.

VI. En els casos de l’apartat V durant les hores establertes per a dormir, els professors guardaran els dispositius electrònics dels alumnes.

L’horari és de dilluns a divendres des de les 8.30h fins a les 18:00h.

És un lloc per a treballar i estudiar en silenci.

Si algun alumne vol consultar un llibre, haurà de demanar-lo al professor que estigui en biblioteca; una vegada consultat li ho retornarà. Si vol accedir a l’ús dels ordinadors per a la realització d’activitats acadèmiques, haurà de demanar-lo al professor. Usarà el seu nom d’usuari i contrasenya, sol·licitant-la amb antelació en la Secretaria del centre.

L’autoservei de fotocòpies per als alumnes està situat en Biblioteca i en Porteria. Funciona amb targetes que es poden obtenir en la porteria d’accés al centre, recarregant el saldo quan sigui necessari.

La Cafeteria la poden utilitzar els alumnes de 3r i 4t d’ESO i Batxillerat, durant els descansos. En el menjador, en principi, tots els alumnes mengen de tot. L’única raó que pot variar aquesta norma és una consideració mèdica. Els alumnes que tinguin qualsevol tipus d’al·lèrgia a determinats aliments, hauran de portar el corresponent certificat mèdic a l’inici de curs i informar el Servei d’Infermeria escolar a través de l’APP “Abat Oliba”. Quan hagin de menjar un menú de dieta es comunicarà a través de l’agenda de l’alumne o en Secretaria.

 1. En l’etapa d’educació infantil, l’uniforme està compost per: un xandall blau marí amb el logo del col·legi en la dessuadora, samarreta blanca amb el logo, mitjons blancs i vambes esportives blanques. A més de la bata i el polar del col·legi, per a ús en el centre.

  A partir de l’últim curs d’educació infantil, en P5, el xandall s’utilitza dos dies a la setmana (els dies que realitzin esport). Els altres tres dies restants, els nens portaran pantalons grisos i les nenes faldilla grisa de taules, pol blanc amb el logo del col·legi, jersei blau marí amb el logo del col·legi, mitjons blau marí i sabates blava marí o negres. L’abric també haurà de ser blau marí.

 2. Més informació sobre condicions i on adquirir-ho aquí.

  Normativa general d’Educació Física

  Ed. Primària: 1r, 2n i 3r

  1. L’equipament del col·legi per a la classe d’Educació Física és la següent: samarreta amb el logo, pantalons blaus llargs a l’hivern i curt a l’estiu, dessuadora del col·legi, mitjons blancs i vambes blanques sense cordons.
  1. Els alumnes d’aquests cursos han de venir amb l’equipament posat des de casa els dies assignats. En cas contrari no podran participar en la classe d’Educació física. Hauran de romandre en una aula on s’imparteixi una altra assignatura.
  1. Des de la recepció del col·legi, no podran cridar als pares perquè portin la bossa amb l’equipament.
  1. Els alumnes lesionats o malalts, amb justificació mèdica o nota en l’agenda, signada pels seus pares, romandran en una aula del centro en que s’imparteixi una altra assignatura.

  Si la lesió és de llarga durada, faran un treball escrit relacionat amb la matèria.

  Ed. Primària: 4t, 5è i 6è

  1. Abans de l’inici de la classe d’Educació Física i després d’aquesta, els alumnes hauran de canviar-se en el vestuari, encara que la classe sigui a primera hora.
  2. L’equipament del col·legi per a la classe d’Educació Física és la següent: samarreta amb el logo, pantalons blaus llargs a l’hivern i curt a l’estiu, dessuadora del col·legi, mitjons blancs i vambes blanques.

  Quan s’oblidin la bossa d’Educació Física no podran participar en aquesta classe. Hauran de quedar-se en una aula en què s’imparteixi una altra assignatura.

  Des de la recepció del col·legi, no podran cridar als pares perquè portin la bossa.

  1. Si l’alumne acumula tres faltes d’equipament, es comunicarà als seus pares a través de l’agenda. Aquest fet afectarà la nota final de l’assignatura..
  2. Els alumnes lesionats o malalts, amb justificació mèdica o nota en l’agenda signada pels seus pares, romandran en una aula en què s’imparteixi una altra assignatura.

  Si la lesió és de llarga durada, faran un treball escrit relacionat amb la matèria.

  1. Els alumnes hauran de dutxar-se al final de la classe.

NORMES D’ÚS DEL SERVEI D’ACOLLIDA/PERMANÈNCIES

És un servei gratuït, dirigit a famílies que per raons organitzatives o laborals necessitin que els alumnes romanguin en el centre fora de l’horari escolar.

HORARIS

 • INFANTIL:
 • matins de 8:00h a 8:45h
 • tardes de 16:35h a 17.45
 • PRIMÀRIA:
 • matins de 8:00h a 8:45h
 • tardes de 16:35 a 17:45

NORMES D’UTILITZACIÓ

 • Els alumnes que hagin d’utilitzar el servei d’acolliment i/o permanències, hauran de fer-lo en els llocs assignats per a això. En cap cas podran utilitzar altres espais (patis, recepció, aules…).
 • L’ús d’aquest servei es limitarà a l’horari assenyalat, no podent prolongar-se més enllà dels límits marcats pel col·legi. En el cas que la recollida dels alumnes es realitzi després de les 18h, es passarà en el rebut un cobrament de 15 euros per alumne i dia.
 • Els alumnes hauran d’observar dins d’aquest servei les normes de convivència marcades per a la resta de les activitats escolars, com ara:

– Respecte i obediència a les persones encarregades de la vigilància (monitors o professors)

– Respecte i cura del material i el lloc en què es realitzin les permanències

– Respecte als companys i a les activitats que en cada nivell es realitzin

L’incompliment d’alguna d’aquestes normes obligarà el col·legi a prohibir la utilització d’aquest servei a les famílies o alumnes implicats.

Documents descarregables

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.