Dansa

Curs 2019-2020

Detalls

Cursos

De P4 a 4t d'ESO

Horari

Infantil i Primària: migdia
ESO: de 16:45h a 17:45h

Lloc

Edifici d'Infantil i Primària: Avenida Pearson, 22
ESO: Av. Pearson, 9

Pagament

De 1r a 6è de Primària: 44€/mes.
P-4 i P-5: 25 €/mes.

Dates

De 1r a 6è de Primària: dos dies a la setmana.
P-4 i P-5: un dia a la setmana.

Avís

AQUESTA ACTIVITAT COMENÇARÀ EL DILLUNS, 4 DE NOVEMBRE DE 2019
Els dies de la setmana i la formació dels grups s'organitzaran en coordinació amb l'activitat de música.

Formulari d'inscripció

En compliment del que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment per permetre'ns a Fundació CEU la reproducció total o parcial de la imatge del seu fill, captada durante la celebració de les activitats, cursos i esdeveniments que organitzi el centre, respectant en tot cas els drets reconeguts en aquella norma. Aquesta autorització i la subsegüent cessió de drets és de caràcter gratuït i es realitza amb els únics fins de difusió i / o promoció de les activitats que es desenvolupen des de la Fundació CEU, així com per què els pares i / o tutors dels assistents a aquestes activitats puguin tenir constància del transcurs de les mateixes, a través dels suports de comunicació, llocs web i xarxes socials de la Fundació CEU. Així mateix, les imatges també podràn ser utilitzades i exposades al recinte escolar, així com en l'anuari, calendari, agendes i més publicacions que editi la Fundació CEU.

El seu futur comença ara

Una educació sòlida, uns valors forts i uns coneixements amplis.
Il·lusió, iniciativa i capacitat per a triar el seu propi futur.